Toto pojednání o dvou nedávno odtajněných důležitých čakrách přináší informace, které jsou zatím jen málo známy. Některé souvislosti jsou zde uveřejněny možná vůbec poprvé. Čakry jsou zde nahlíženy z pohledu systému devíti hlavních čaker a nikoliv všeobecně známých sedmi. Mám velikou radost z toho, že lidé, kterých si nesmírně vážím a kteří jsou tzv. "v obraze" a jsou v otázkách duchovna, Pránických energií a jemnohmotných struktur doslova odborníci, tak že i tito lidé přivítali toto pojednání o SYSTÉMU DEVÍTI ČAKER jako novátorské a podnětné.

* KDO MÁ ZÁJEM, TOMU MOHU POSLAT POJEDNÁNÍ O ODTAJNĚNÝCH ČAKRÁCH E-MAILEM (PDF soubor 1,3 MB)

 

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. se vyjádřila k pojednání o čakrách:

 

"Všechny moje srdeční čakry se radují a září ! Uvedené pojednání o čakrách považuji za nejlepší, jaké jsem kdy četla. Sama jsem se také mnohokrát pokoušela lidem čakry přiblížit a musela jsem hledat slova, která přijmou i na akademické půdě.

Odtajnění oněch dvou srdečních čaker jistě souvisí s tím, že ústřední silou v současné době psychospirituální transformace lidí je láska. Přečetla jsem to doslova jedním dechem, i když jsem úplně zavalená a mám spoustu jiných povinností . Každopádně si budu toto pojednání stále a dlouho pročítat, jsem si totiž jistá, že jsou v něm informace uložené v mnoha vrstvách."

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

známá a plodná vědkyně, která se nebojí říkat nahému králi, že je nahý více ZDE

 

 

SYSTÉM DEVÍTI ČAKER

 

CO JSOU ČAKRY?

Stejně tak jako nemůžeme plně poznat podstatu Boha, Zdroje, Stvořitele, stejně tak zdá se nemůžeme plně poznat a popsat ani podstatu čaker, prány, karmy, kundalíní …

 

Člověk je dítětem kosmu. Podle prastarých indických náboženských textů (tanter) je naše individuální tělo složeno z několika těl. Například staří Egypťané jich rozeznávají 12. Tato těla jsou složena z hmoty a energií odpovídajících světů (hrubá hmota, jemná hmota, energetická pole, informační pole, …) a jsou s těmito světy ve spojení a získávají odtud informace a energie. Všechna jemná těla jsou vzájemně propojena a komunikují se svým světem prostřednictvím energetických center, jež nazýváme čakry.

 

čakra - čakras - čakram

V překladu ze sanskrtu čakra znamená kolo, lotos.

 

Vyzařování bioenergetického centra

(obrázek byl pořízený technikou Kirlianovy fotografie)

 

CO O ČAKRÁCH ŘÍKAJÍ MUDRCI

 • Že jsou to „domy bohů“, že jsou to místa, kde se s nimi můžeme spojit a splynout s vesmírnými inteligencemi. Že v každé čakře žije dílčí vládce určité charakteristiky a že současně ve všech čakrách žije Absolutno.
 • Že jsou to středobody sil ovládajících tělo i svět. Že v nejspodnější z nich spí „tvůrkyně světa“ stočená do klubíčka - Kundalíní Šaktí, která ze sebe vydělila tyto středobody sil. Probuzená Kundalíní vychází vzhůru od centra k centru a rozpouští je v sobě. Tím se osvobozujeme od zjeveného světa a nabýváme skutečné podstaty. Evoluce spočívá v tom, že se Kundalíní zvedá od čakry k čakře a v Sahasráře se slévá s Absolutnem.
 • Čakry jsou psychoenergetická centra, generátory i příjemci božské energie. Skrze čakry přijímáme energii a informaci Boha.
 • Systém čaker je také naše Duše.
 • Čakry jsou informační a energetická centra. Lístky čaker jsou energetické a informační potoky, které dávají čakrám strukturu.
 • V čakrách je založena informace rozvinutí hrubých i jemných těl a našeho podvědomí rozvíjejícího se od vtělení k převtělení.
 • Čakry jsou představiteli světů a prostředníky mezi světy.
 • Čakry jsou středobodem Šaktí, životní síly – Pránašaktí.
 • Lidské tělo je souhrnem Vesmíru. Všechny části našeho těla jsou ve spojení se silami obíhajícími ve Vesmíru a zformovaly se ve spojení s ním. Skutečná podstata člověka se skládá ze sil, energií, světla a záření, jejichž kondenzace vytvořila fyzické orgány. Čakry jsou body, v nichž kosmické energie krystalizují v kvalitě těla anebo se transformují v psychické síly.

 

Čakry jsou obrazně řečeno jakoby navlečeny na osu páteře ve tvaru lotosových květů s rozličným počtem okvětních lístků či plátků. Ve starém Egyptě nazývaly čakry branami. Podle nich čakry vytvářejí energetické brány. Pokud jsou brány (čakry) „zavřené“ obsahují nahuštěnou Pránu obíhající po centrálním kanálu. Pokud jsou otevřené, utváří je hadí síla, která stoupá po Sušumně vzhůru směrem k Bráhmovu otvoru. Uvádí se, že tehdy jejich potenciál dosahuje nepředstavitelné úrovně. Neodborná manipulace s některými čakrami proto může znamenat velmi velké až smrtelné nebezpečí.

Zablokované čakry vedou zákonitě k nejrůznějším nemocem. To však mívá svůj oprávněný důvod. Násilně a neodborně narušovat tento sice nezdravý, ale svým způsobem ustálený stav, může mít neblahé následky. Pracovat „bezhlavě“ s jejich odblokováváním, které nejde harmonicky ruku v ruce s celkovým vývojem bytosti obecně, může vyvolat zcela nečekané a ještě hlubší problémy.

 

Veškerá práce na vlastním vývoji musí jít proto smysluplně krůček za krůčkem a s vynakládanou osobní snahou a energií. Osobně znám jeden velmi smutný případ nevhodného a nešťastného otevření korunní čakry.

 

KOLIK JE ČAKER?

 

144 ?  

Staří Jogíni říkají, že existuje 144 čaker. Číslo 144 je úžasné prastaré symbolické číslo odkazující na nejvyšší Poznání duchovních principů. Za chvíli se mu budeme více věnovat.

 

49 ?

Jiné školy soudí, že jich je 49. Číslo 49 je také navýsost symbolické. Číslo 4 je odvěkým symbolem ovládnutí a úplné orientace v daném prostředí a 9 je symbolem duchovního prostřední a duchovního Poznání člověka.

 

14 ? , 13 ?

Někteří velcí mistři současnosti pracují se čtrnácti čakrami, jiní se třinácti. Z hlediska významu čísel, to jsou úžasná čísla.

 

12 ?

Číslo 12 je opět silné symbolické číslo - dokončený Božský cyklus, zvěrokruh s 12 znameními, 12 měsíců…

Úžasný mystik Rudolf Steiner objevil a popsal světu dvanáct smyslových orgánů (bran Duše), kterými je lidská bytost vybavena, aby se dotýkala podstaty světa, objevovala ji a díky těmto Božským Kosmickým nástrojům se do Kosmu opět navrátila.

 

Některé velmi zajímavé zdroje (např. Dr. Swámí Gítánanda Giri) udávají 12 primárních čaker, dělených podle základních funkcí na dvě skupiny po šesti

 

 • pinda čakry – fyzické čakry mající na starosti fyzické tělo
 • mahákarana čakry, jiným názvem anda čakry (čakry kosmického vejce) – tvořící energetická centra, tedy příčinné čakry.  Jejich umístění je ve vnější Auře. Z toho se dá odvozovat představa, že si tyto čakry Duše po smrti těla odnáší sebou a je pod jejich vlivem, dokud se svým vývojem nezbaví vnější Aury (dosažením čistého vědomí)
 • Staroegyptská „KNIHA BRAN“ pojednávající o čakrách má analogicky také 12 oddílů.

 

Anebo všeobecně známých  7 ?

 

A proč právě  9 ?

 

HOLISTICKÁ PROVÁZANOST

Svět je zjevně holistický. Vše souvisí se vším a vše je ovlivňováno vším. Není tedy až takové překvapení, že rozličné myšlenkové, duchovní, přírodní a fyzikální principy se zcela neúnavně opakují a projevují v nejrůznějších podobách, vzorech a variacích. Děje se tak na základě duchovních záměrů, idejí a následně vytvářených vzorů a matric, forem a formantů. Tytéž principy Podstaty tak prokvétají a krystalizují napříč různým sférám a kvalitativním úrovním kosmu. To nám názorně ukazuje tím nejkrásnějším způsobem, že ve Stvoření je obsažen záměr – Duch.

 

Stejnou měrou to pak platí také o symbolech a číslech. Ty hovoří sice tajemnou, ale za to nepřehlédnutelnou řečí. Kdo v ní umí číst, umí se orientovat na stezce hledání a Poznání.

 

Dvě nedávno odtajněné čakry SURIA a VADŽRADHARA upoutávají pozornost také tím, že jedna z nich je pod srdeční čakrou a druhá z nich je nad srdeční čakrou. Obklopují tedy naše srdce. Ta pod srdcem - SURIA je zdrojem sebedůvěry, vnitřní síly, pomáhá nám formovat naše etická pravidla, principy a přesvědčení a obnovuje procesy samoléčení. Ta nad srdcem - VADŽRADHARA nám dovoluje probouzet v sobě neznámé dřímající síly a kontrolovat je podle našeho uvážení. Už jen z tohoto částečného výčtu jejich potenciálu je zřejmé, že mají moc a schopnost pomáhat nám stát se svébytnými a moudrými bytostmi, které nejsou pouhými ovcemi ve stádě. A uprostřed mezi nimi se nachází srdeční čakra. Je čakrou Lásky, která není založena na rozumu. Toto uspořádání umožňuje čakrám SURIA a VADŽRADHARA, aby zahořely Božím světlem, které nás povede cestou ke Zdroji, nikoliv od něj. A to mi připadá natolik veliké a důležité, že je myslím dobře vědět o nich a seznamovat se s nimi blíže v celkovém kontextu ostatních čaker.

 

Na systém 9 čaker odkazuje sdělení, které v sobě ukrývá vyobrazení okvětních lístků čaker. Mudrci dávnověku, kteří zanechali lidstvu vědění o meridiánech, nádí a čakrách, nám zanechali svůj odkaz v systému číselného kódu 144 000. Tento Božský kód je zde, na naší planetě, automaticky hluboce propojen se symbolem a číslem 9. Pracujete-li v duchovní oblasti s kódem 144 000, musíte pracovat i s kódem čísla 9. Myslím, že porozumění těmto kódům je velmi prospěšné. Jsou totiž jednou z propojovacích částí našeho holistického Univerza. Poprosím proto nyní o trochu trpělivosti. Chtěl bych zasadit vědění o číselných hodnotách čaker do holistického nazírání a chápání světa. Věřím, že náš vhled tím bude ještě hlubší.

 

Jsme lidé a žijeme na Zemi. Když Duše sestupuje z nehmotných sfér do „nižšího“ vibračního prostředí a když se inkarnuje do hmotného těla a do hmotného světa, aby se pak následně musela cyklicky znova a znova reinkarnovat a rozvíjet, vytváří tento sestup směrem níže s následným zacyklením, svým tvarem 6 - šestku.

Není proto žádná náhoda, že grafický tvar 6 a číslo 6 je z pohledu Duše (tedy z pohledu nehmotné sféry) symbolem vyjadřujícím hmotu a život ve hmotě. Proto je „nižší“ svět „tam dole“ tak často znázorňován číslem 6 anebo 666. A není proto žádnou náhodou, že kvalitativní protipól a opak hmoty, tedy duchovní svět a duchovní prostředí je symbolizován opakem tvaru 6, tedy číslem 9.

 

A skutečně, staří mudrci a učenci neustále a neúnavně poukazovali ve svých dílech, stavbách, traktátech a odkazech, že 9 je symbolem lidského Poznání Ducha a že čísla 96 a 69 poukazují na odvěký pozemský život v dualitě s nutností jejího pochopení a zpracování. A není žádná náhoda, že když píšeme číslo 6, tak začínáme pohyb na nejvyšší části „ocásku“, následně klesáme a zakončíme ho kruhovým pohybem jakožto symbolem zacyklení. 

Když píšeme opačný symbol, číslo 9, nezačínáme pohyb na ocásku jako u šestky, ale napřed dokončíme kruhový pohyb, tedy dokončíme poslední nutné zacyklení, abychom jej následně opustili protisměrným pohybem z kruhu pryč - do volného prostoru.

Toto je letmá ukázka toho, jak jsou provázány symboly, čísla, lidská psychologie a podvědomé zvyky.

„Peklo“ („svět tam dole v okovech hmoty“) bylo vždy symbolizováno čísly 666. Proč hned třemi šestkami?

6 + 6 + 6 = 18. Numerologicky to je 1 + 8, tedy 9. A to je převeliké sdělení. Pokud prožijeme a pochopíme pobyty v „okovech“ hmoty zde na Zemi z principu trojnosti či trojjedinosti (číslo 6 je hned třikrát - duch / duše / hmota), potom se naše duchovní kvalita Poznání přetaví opět na číslo 9 a my budeme moci směřovat k opuštění neustálého zacyklování se ve hmotě.

 

Číslo 9 je symbolem nejvyššího duchovního Poznání člověka na planetě Zemi. A proto mohou lidé vnímat číslo, které je ještě vyšší než 9, tedy číslo 10, jako symbol Duchovního principu Boha.

Jaká je to nádherná provázanost. Desítka je 1 a 0. Jednička symbolizuje od pradávna jednotu - jeden Zdroj a 0 je kruh. Nula krásně symbolizuje „nicotu Absolutna“ a kruh symbolizuje dokonalost v jednotě.

 

Není myslím krásnější symbolické řeči. Vše je prodchnuté smysluplnou myšlenkou, záměrem.

 

1 nebo 10 nebo 100 nebo 1000, to vše je symbolické vyjadřování Božské Podstaty. Svět je holistický. Tvar 9 a číslo 9 není jenom symbolem nejvyššího duchovního Poznání člověka zde na planetě Zemi. Devítka nám také vypráví příběh, pakliže ovšem známe význam jedničky.

 

9 = 1 + 8, ukážeme si, že to nejsou jen pouhé kupecké počty.

 

Procítíme-li existenci Boha a Božské Podstaty (jedničky), potom už nám zbývá pochopit význam čísla 8. Osmička, to je symbol nekonečného pohybu. Vytváří dva cykly (kruhy) navzájem pevně propojené v jediném bodě. V bodě překřížení pohybů (v bodě přechodu bytí z jedné roviny světa do druhé). Jeden cyklus je „nahoře“ (tvar horního kruhu), druhý cyklus je „tam dole“ (tvar dolního kruhu). Dva stejné kruhy nad sebou, vzájemně propojené. Dvě poloviny, které se sobě navzájem zrcadlí. Dvě protipólné roviny světa v jednotě bytí a v jednotě pohybu. Graficky se 8 = kruh a kruh. Symbolická dokonalost sama.

 

O něco výše jsem uváděl, že staří mudrcové skrze symbolická čísla 96 a 69 poukazují na pozemský život v dualitě a nutnost jejího pochopení a zpracování. A nyní uvádím, že tvar a číslo 8 je symbolem právě tohoto pohybu v dualitě. Zacyklení nahoře a pak dolů, pobyt a zacyklení dole a pak zase zpět nahoru …

 

Když cyklicky propojíme pohyb z horní duchovní devítky do spodní hmotné šestky, tak získáme:

Nahlédli jsme na sdělení grafického tvaru a symbolu čísla 8. Víme, že osmička (o - smyčka) je složena ze dvou polovin, navzájem protilehlých a navzájem se sobě zrcadlících. Dalším sdělením je početní princip. Početně platí, že 8 = 4 + 4.  Co nám tedy sděluje symbolika dvou čtyřek?

 

Čtyřka je svým tvarem současně jak uzavřená, tak ve svém konečném vyústění a přesahu i otevřená. Její uzavřený prostor je tvořen trojúhelníkem. A trojúhelník symbolizuje odjakživa tři aspekty jsoucna v jednotě. Symbolizuje trojjedinost. Symbolizuje také vývoj obecně. Čtyřka je tedy svým tvarem trojúhelník (vývoj v rámci trojjedinosti), který však nabízí ze sebe přesah do prostoru (do dalšího nového vývoje). My už víme, že tento další vývoj se odehrává v protilehlé rovině. Otočíme-li tedy druhou čtyřku „vzhůru nohama“ (stejně jako jsme to udělali u čísla 9) a přičteme ji k první čtyřce (spojíme je), dostáváme opět vzájemně překřížený a dokonale provázaný zacyklený tvar. „Jak nahoře, tak dole.“

 

 

Výsledný tvar provázání 4 a 4 = Zacyklení. Trojúhelník a trojúhelník. Trojjedinost. Vývoj obecně. 

Jak "nahoře, tak dole". Vývojové poznávání příčin a následků v obou sférách.

 

 

Výsledný tvar provázání 9 a 6 = Zacyklení. Kruh a kruh. Dokonalost "nahoře i dole" v jednotě.

Smrt a znovuzrození jedno jest. Poznání dokonalosti a jednoty obou sfér.


 

 

Na obrázku jsou „strážci čtyř směrů“ z Indie

 

Obecně symbolika čtyřky nebo čtyř kvadrantů, čtyř směrů, čtyř lvů, čtyř šípů, čtyř šipek, nebo čtyřcípé hvězdy atd., to byl odjakživa prastarý symbol vládců, který vyjadřoval, že vládce se orientuje a vládne celému širému okolí na všechny směry - na všechny čtyři strany - všem čtyřem kvadrantům. Stejně jako se v mapě orientujeme podle čtyř světových stran. Vládce tím oznamoval světu, že je svrchovaným vládcem daného území, daného prostředí. Právě proto mají dnes silové rezorty např. Policie a další ve znaku cípaté hvězdy ukazující na všechny směry. 

 

Čtyři směry, symbolizované čtverkou, to vždy poukazovalo na kvality ovládnutí a podmanění.

 

Symbolika čtyř byla také spojována se čtvercem, který má 4 pravé úhly a proto čtverec nebo PRAVý úhel vždy symbolizoval svrchovanost a pevné ukotvení v PRAVdě. Symbolika PRAVosti (a PRAVého úhlu) zůstala živá dodnes, například když říkáme o něčem, že to je to „PRAVé“, třeba „to pravé učení“, tak tím míníme to „sPRÁVné a PRAVdivé učení.“ (PRAVidelnost, sPRAVedlnost, sPRÁVnost, PRÁVo, oPRAVit …)

 

Ovládneme-li ( = pochopíme-li ) principy bytí symbolizované dvěma čtyřkami (jak dole - 4, tak i nahoře - 4), tedy z pohledu duality a pochopíme-li to v kontextu Poznání jednoty (1), tedy Boha a Božské Podstaty (Pravdy), potom získáváme opět hodnotu symbolizovanou číslem 9, což je symbol nejvyššího duchovního Poznání člověka zde na planetě Zemi.

1 + 4 + 4 = 9

Toto je veliké Poznání. Při tomto stupni Poznání se už nemusíme znova inkarnovat. Máme volbu, kam nasměrovat další vývoj naší Duše.

 

1 + 4 + 4 je veskrze symbolické číslo - 144. A právě 144 000 nebo 1440 nebo 144 nebo 14,4 nebo 14 nebo 1,4, to všechno jsou prastaré symboly nejvyššího Poznání zákonitostí cest Duše.

 

Variací na téma čísla 1 4 4 je neuvěřitelné a nepřeberné množství, doslova záplava. Od Bible až po nejstarší nálezy a artefakty vůbec. Například když byla objevena nevykradená hrobka Slunečního vládce, faraona Tutanchamóna, tak jeho tělo bylo uloženo ve vícevrstvém sarkofágu (9 vrstev). Bylo omotané obinadly, ve kterých byly pečlivě uloženy různé symbolické předměty. V součtu to bylo celkem 143 položek. A samotné tělo Tutanchamónovo bylo 144. položkou. Číslo 144 od nepaměti hovoří o nejvyšším Poznání tajemství duchovních cest života, o cestě Duše z hmoty zpět do světla.

 

Když Bible hovoří o svrchovaně duchovní záležitosti - „O vytvoření dobrých správců Božího lidu“, tak říká: „Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek“.

A dále: „Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele“

V Bibli však tato podmínka k nalezení správců Božího lidu zdaleka nestačí. Bible přidává ještě další nutnou podmínku: Schopnost naučit se zpívat ,,Novou píseň" a tak se v další části Bible říká: „Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni“

A když stáli na hoře Sión, Bible pokračuje slovy: ,,Stáli na hoře Sión." „A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.“

 

Jak výmluvné a jak krásně podané. Schopnost „naučit se zpívat novou píseň.“ Tato schopnost zajišťuje duchovní status, zajišťuje vykoupení. Dozvídáme se, že hodnoty zastoupené symbolikou 144 000 vykoupení (Poznání) zajišťují a splňují. Jak přesné, jak trefné, jak poetické.

 

Toto poznání symboliky čísel 1 4 4 a čísla 9 je všudypřítomné napříč celou Zeměkoulí a všemi dobami a kulturami. Učení východních národů jsou na tom přímo postavena. Symboliky staveb a artefaktů záhadně moudrých jihoamerických kultur jsou tím doslova přeplněné. Egyptská poselství hovoří zeširoka o tomtéž.

Symbolika 1 4 4 a 9 se zkrátka nedá přehlédnout.

 

Typickým příkladem devítkové symboliky jsou devítistupňové Mayské pyramidy. Člověk musí vystoupat devět evolučních stupňů do vyšších pater směrem ke světlu, aby mohl dosáhnout vrcholu.

Úžasný Mayský kalendář je dalším příkladem devítkového vědění. Systém jejich kalendáře je popisem kosmických evolučních vln. Devátá vývojová evoluční vlna má v první řadě řídit evoluci naší planety a je nejvyšší vlnou Mayského kalendáře.

 

Samozřejmostí jsou pak i nejrůznější variace na symboliku 1 4 4. Například k vrcholům devítistupňových Mayských pyramid vedou často schodiště s 72 schody. Tibetští mistři a lámové hovoří o tom, že každé sousto potravy je potřeba 72x pokousat a požvýkat, než má být spolknuto. To je samozřejmě nejen zdravé, ale také hlavně navýsost symbolické. Hmotná potrava je krásným symbolem naší závislosti na hmotě. Hmotu je tedy podle mistrů potřeba 72x zpracovat, než ji „pošleme dál“.

 

Žijeme v dualitě. Když uděláme totéž protipólně i v nehmotné duchovní sféře, tak tím obsáhneme vše z toho co je dole i vše z toho co je nahoře (72 + 72). Početně a symbolicky tím získáme opět 144. Příkladů je skutečně nespočet.

 

Je to celé jeden holistický propletenec. 72x přežvýkat hmotné sousto. Tedy devítkově (7+2 = 9) zpracovat hmotu, no to je symbolická nádhera. A máme zde také informaci o vstupu do Světla 72 + 72 = 1 4 4

 

Velmi zajímavá je i další holistická souvislost. Říká se, že Duše pozemské lidské bytosti se vrací po smrti hmotného těla domů, do Světla a že nejvyšší tělo člověka je světelné tělo. Světlo nám pozemšťanům tedy symbolizuje duchovní domovinu, duchovní kvality a nehmotné úrovně bytí.

 

Lidé žijí na povrchu Zeměkoule. Pokud se podíváme na světlo fyzikálně a z pohledu pozemských podmínek, tak zjistíme něco úžasného. Obecně jsme otrocky navyklí vyjadřovat rychlost světla v km/s, tedy v jednotkách vzdálenost/čas. Jenže všechno ve vesmíru rotuje a světlo je vlnění. Lepší a přesnější je tedy vyjadřovat kvality a pohyb světla v rotačních, úhlových jednotkách. Získáme tím lepší přehled o celkových souvislostech. Pokud máme vztáhnout pohyb světla přímo k našemu každodennímu životnímu prostředí - tedy k povrchu Zeměkoule, potom jsou rotační jednotky mnohem výhodnější a přesnější, protože Zeměkoule je kulatá a rovná dráha světla se tak musí výpočtově neustále a s nepřesnostmi lomit po zakřiveném povrchu Zeměkoule.

Pokud tedy použijeme to, co je v kosmu a v přírodě tím nejpřirozenějším projevem - rotaci a tudíž i rotační jednotky a rotační náhled na svět, tak s úžasem zjistíme, že světlo se po povrchu Zeměkoule pohybuje tak, že za jednu sekundu oběhne Zeměkouli 6,66 krát.

 

Není to úžasné? Z pohledu Světla je život a pohyb „tam dole ve hmotě“ na Zeměkouli charakterizován číslem a symbolem 6 6 6

 

A aby toho nebylo málo, tak velmi zajímavé je podívat se jak světlo obíhá Zeměkouli v rotačním úhlovém vyjádření vůči 6,66 cyklickým světelným oběhům Země za sekundu - a objevíme nádherných 144 000 úhlových minut za sekundu.

 

Svět je provázaný Duchem a smysluplnou myšlenkou v každičkém jeho projevu. Neprojeveném, nehmotném, projeveném i hmotném. Je to prostě nádhera. A samozřejmě je to Boží vodítko na cestách Poznání.

Kam si podvědomě ukážeme prstem, když chceme vyjádřit to neuchopitelné „JÁ“?  Přesně do místa utajované čakry VADŽRADHARA. Je načase podívat se na další objevné a fascinující souvislosti.

 

 

SYSTÉM DEVÍTI ČAKER

Za chvíli v tabulce uvidíme, že počet okvětních lístků čaker (nádí) odkazuje symbolicky i logicky na číslo 144 000 a počet nádí pomocných čaker odkazuje na číslo 144. Skvěle to zapadá do všech výše uvedených symbolických souvislostí.

Přijmeme-li totiž číslo 144 000 (potažmo 144) jako výchozí základ ke smysluplnému symbolickému nazírání na svět a na člověka a jeho životní prostředí, potom je symbolické číslo 9 jen logickým a principiálním důsledkem této koncepce.

 

Čaker je zřejmě právě tolik,

kolik jich umíme smysluplně pojmout, poznat a využít.

 

Rozeznáváme hlavní kanály, vedlejší kanály, primární čakry, sekundární čakry. Akupunkturní body, které všichni známe, jsou tvořeny čakrami terciálními. Jen těchto terciálních čaker je podle kvalifikovaných zdrojů přes 6 miliónů. Záleží tedy na našich schopnostech, kolik jsme jich schopni v praxi využívat ve svůj prospěch. 

Současná literatura nejčastěji popisuje systém čaker se sedmi hlavními čakrami. Tajné prastaré moudré ezoterické zdroje jich však uvádějí právě 9. Myslím, že mistři ve svých dobách vždy dobře věděli, kdy a které informace jsou lidstvu obecně a plošně prospěšné a které nikoliv. Některá vědění je prospěšné šířit veřejně a některá vědění naopak výhradně individuální cestou.

 

Nedovolil bych si sám od sebe veřejně šířit bližší informace o utajovaných čakrách. Lidstvo a svět se však vyvíjí. Velcí Mistři již na to zareagovali uvolněním informací. U dosud utajovaných čaker SURIA a VADŽRADHARA, se situace natolik změnila, že se nyní staly odtajněnými a my si je v základním orientačním rozsahu představíme. A tím získáme systém 9 čaker.

 

Dnes existují dostupné prameny i o dalších utajovaných čakrách - SOMA, která je v bezprostřední blízkosti deváté čakry SAHASRARY a BINDU, která je v oblasti týlní kosti. Zdroje však současně velmi důrazně varují, že není radno si s nimi zahrávat bez znalostí a hlubokého vhledu. My se nyní budeme věnovat jen těm čakrám, jež veřejně odtajňují velcí a moudří Mistři, ve které mám osobní důvěru, jako je např. ruský Mistr Boris Tichanovský.

 

SURIA

SURIA je ezoterická čakra. Obnovuje energetické procesy a procesy samoléčení. Je zdrojem sebedůvěry a uvědomění vnitřní síly. Díky ní jsme schopni odpoutat se od vlivů vnějšího světa a zároveň na něj působit svým vlivem. Toto centrum odpovídá za formování našich principů, etických pravidel a přesvědčení.

 

VADŽRADHARA

VADŽRADHARA nám dovoluje probudit v sobě neznámé dřímající síly a naučit se je kontrolovat podle svého uvážení a rozhodnutí. Je schopna ochraňovat nás od činností cizích energií, a zdá se být bariérou mezi vnějšími a vnitřními silami. Odpovídá za ochranu (imunitu). Její mantra vyvolává velikou kosmickou projekci.

 

 

PROČ SE TAJILY INFORMACE O TĚCHTO DVOU ČAKRÁCH?

Osobně si myslím, že to má více důvodů. Jedním z nich zřejmě je, že při meditaci na tyto čakry se snadno můžeme dostat do jistých SIDDHI, tedy neobyčejných schopností. Podle klasických jogínských škol to je nebezpečné, protože nelze takto dosahovat získání SIDDH a nelze toho využívat. Mají za to, že to odvádí jogína od hlavního cíle - od osvobození. V jejich pojetí tyto schopnosti mají přicházet samy při dosažení vysoké úrovně dokonalosti. V jiných ezoterických školách se však dosahuje SIDDH a jejich stoupenci se za jejich pomoci snaží spojovat s Bohem.

 

Myslím si, že právě dnešní mimořádná přelomová doba, nás na všech úrovních a rovinách vybízí a podporuje k našemu vlastnímu tvořivému pojetí světa, života a sebe sama. Vibrace se zvyšují. Doba lidských ovcí ve stádě končí. A právě pomocí těchto dvou odtajněných čaker získáváme darem úžasný duchovní potenciál k dalšímu osobnímu růstu.

 

ZMATENÍ V DŮSLEDKU UTAJOVÁNÍ

Utajováním čakry SURIA, která se nachází přímo nad čakrou MANIPUROU docházelo v průběhu staletí při opisování od autora k autorovi k určitému zmatení ve vnímání funkce a umístění třetí čakry MANIPURY. Ta je některými autory vyobrazována s osmi okvětními lístky a jinými zase s deseti lístky. Někdy je umísťována do oblasti dva až tři prsty nad pupkem a jindy ještě výše do oblasti sluneční pleteně.

 

Současně s tím se rozšířila i další chyba, že sedm čaker přesně odpovídá sedmi barvám duhy a sedmi tónům. MULADHARA tak má být červenou atd. … až po fialovou SAHASRARU. Je to pouze spekulativní a zjednodušující závěr. Barva čakry závisí především na stavu člověka, na stavu pozorovatele a může se měnit. Čakry proto mohou mít v závislosti na stavu a na úrovni vnímání libovolnou barvu. Přitom všechny barvy mají stejnou důležitost.

   

SYSTÉM DEVÍTI ČAKER 

 

TABULKA POČTU OKVĚTNÍCH LÍSTKŮ V ZÁVISLOSTI NA POLOZE ČAKER

Graf závislosti počtu lístků/nádí (tedy struktur propojovacích informačních a energetických kanálů) na umístění čaker vytváří svým charakteristickým tvarem písmeno R

Na ještě vyšší vibrační úrovni je modrou barvou znázorněna neohraničená a nekonečná hodnota Prány - Zdroje.

         

VÝZNAM OKVĚTNÍCH LÍSTKŮ

 • Okvětní lístky ve vyobrazení čaker symbolizují nádí, což jsou energetické a informační potoky, kterými jsou čakry napojeny a propojeny.  
 • Každá čakra je napojena na určitý charakteristický počet nádí. Množství okvětních lístků ve vyobrazení každé čakry je proto určeno polohou čakry a počtem nádí. Čakry tak získávají symbolickou podobu lotosu s nádí ve tvaru okvětních lístků.
 • V nádí (v okvětních lístcích čaker) vznikají zcela specifické a pro danou čakru charakteristické vibrace. Vibrace, které v nich vznikají, jsou reprezentovány odpovídajícím písmenem sanskrtské abecedy. Na některých vyobrazeních čaker jsou na lístcích namalovaná různá zvířata a symboly, čím se ještě více zpřesňuje charakteristika a zabarvení funkcí jednotlivých nádí.

Valerie Huntová prokázala, že čakry se podílejí na procesu myšlení a vzpomínání.

Objevila, že při vzpomínkách kmitá energie mezi čakrami VIŠUDDHA a ADŽŇA. Je velmi zajímavé sledovat, že procesy myšlení a vzpomínání se energeticky projevují v místě, které i systém 9 čaker nechává z nějakého důvodu „nepojmenované.“ 

 

HOLISTICKÉ „R“ SOUVISLOSTI

„Vše projevené“ jsou energie. Svět tedy můžeme velmi dobře vnímat právě skrze energie. Čakry jakožto klíčová energetická centra nám poskytují nekonečný prostor pro studium a poznávání vzájemných souvislostí Stvoření. Jedna souvislost, kterou jsem nazval „R“ souvislostí, se nám ukáže, když se pokusíme zachytit do grafu průběh hodnot zaznamenávající počet okvětních lístků v závislosti na poloze čaker.

 

Protože lístky symbolizují nádí, což jsou energetické a informační potoky, které dávají čakrám charakteristickou strukturu, můžeme tak v grafu pozorovat průběh závislosti celkové energetické charakteristiky člověka v závislosti na jeho jednotlivých čakrách.

 

Grafický průběh této křivky má zřetelný a charakteristický tvar. A opravdu, tento nezaměnitelný tvar není jen grafem, je současně i jantrou, tedy obrazovým kódem našeho energetického centra – čakry MANIPURA.

 

Na čakru MANIPURA působí i jiné kódy. Zvukovým kódem (mantrou), který ji rozechvívá, je zvuk souhlásky R. Je tedy jen logické, aby se zvuk souhlásky R vyjadřoval v grafické podobě tvarem, který je přímo charakteristikou a jantrou čakry MANIPURA, tedy tvarem - písmenem R.

 

Dokonalá holistická provázanost Univerza mi napovídá, že to je jeden z mnoha nespočetných důvodů, proč písmeno R je právě takové, jaké je a proč třeba nemá nějaký jiný tvar. Holistické souvislosti jsou nedozírné.

 

Písmeno R se stalo přímým symbolem zobrazení čakry, která je energetickým centrem pupeční pleteně, tedy čakry, která je považována za „centrum síly“. Pokud bychom chtěli vtisknout symbol vědění a znalostí o energiích člověka do některé z čaker, potom by myslím byla symbolicky nejvhodnější ta čakra, která je právě centrem síly. Vědění a Poznání, to jsou největší klenoty a bohatství Ducha. Takové místo by pak vskutku bylo MANIPUROU, bylo by tedy „místem klenotu“ (mani = klenot pur = místo).

 

A protože svět je vskutku holistický, kde vše souvisí se vším, tak písmeno R nám zajímavě prokvetlo do dalších nejrůznějších podob a souvislostí.

 

MANIPURA – „R“ SOUVISLOSTI

 • Ram – mantra. Písmeno R je zvukovým kódem mantry čakry MANIPURA
 • Písmeno R je obrazovým symbolem čakry. Písmeno R je optickým kódem jantry čakry MANIPURA
 • TRojka čakra, (pozn. tři = v sanskrtu: tRi)
 • Odpovídá za zRak, (pozn. zrak = v sanskrtu: dRšti)
 • Produkuje emoce Rozčilení a hněvu, (pozn. v sanskrtu: kRodha)
 • projektuje se v ní také stRach, (pozn. mnoho jadrných slov obsahuje hojně písmeno R)   

     

         

Dlouhotrvajícím utajováním ezoterické čakry SURIA (Sluneční pleteň / 10 lístků / obnovuje energetické procesy), která se nachází hned nad čakrou MANIPUROU (pupeční pleteň / 8 lístků / centrum síly), došlo v průběhu času k určitému zmatení při zobrazování čakry MANIPURY. Do jejího zobrazování byly částečně vkládány prvky zobrazení čakry SURIA. Projevovalo se to například tím, že MANIPURA byla někdy zobrazována s 8 lístky a někdy s 10., např.  u výše uvedeného zobrazení je sice použito 10 lístků, avšak v 8 rozích. Ve vyobrazení je sice použito „Manipurské“ písmeno R, avšak podkladem je zlaté „Surijské“ Sluneční záření a Sluneční energie.

 

 

Symbol jantry čakry MANIPURA - samotné sanskrtské písmeno R, přesně odpovídá získanému grafu.

 

V symbolu čakry je dokonce navíc zobrazen i vztah profilu energií člověka vůči Práně, tedy vůči nekonečné energii Zdroje.

 

 

Neohraničená energie Zdroje je znázorněna horní nekonečnou rovnou hodnotou, nad níž v jantře dokonce bdí i „oko Zdroje“. 

 

R  FORMANT

Vzhledem k povaze věci, si toto téma s dovolením prozatím nechám pouze k osobnímu individuálnímu předávání. 

 

 

 

Múládhára čakra

múl = kořen, ádhar = základ

 1. čakra MULADHARA
 • Umístění - Kořenová kostrční pleteň - nachází se na spodním konci páteře v místě, kde had Kundalíní vysouvá svůj ocas, tj. dva centimetry nad koncem kostrče.
 • Působení - Je zdrojem našeho bytí a velmi těsně svazuje naše tělo se Zemí. Každý člověk má tělo a živočišnou podstatu. Tvoří hranici mezi zvířecím a lidským vědomím. První čakra zodpovídá za naše přežití, za potravu, oblečení, útočiště, ochranu a pokračování rodu. MULADHARA zabezpečuje naši psychickou stabilitu v různých životních situacích. Je spojena s nevědomím, kde jsou uloženy skutky a zkušenosti z minulých životů. Tvoří proto základ pro rozvoj osobnosti a pro průběh osudu podle karmického zákona. Pozitivními vlastnostmi této čakry je vitalita, životní síla a rozvoj vědomí. Její negativní aspekt představuje lenost, pudovost a egocentričnost. Odpovídá za čich.
 • Jantra - Čtyři okvětní lístky ohnivě červené barvy. V bílém prostředku se nachází žlutý čtverec s odpovídajícím sanskrtským znakem.
 • Mantra - LAM
 • Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost na konec páteře, na místo čakry MULADHARA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a pak vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla.

Snažte se představit si a procítit teplo v této oblasti. MULADHARA je spojená s energiemi Země. Představujte si cokoliv, co vás propojí se Zemí. Například jak vaše nohy vrůstají jako kořeny do země, do vlhké hlíny, nebo jak vaše bosé nohy a prsty pronikají plážovým pískem do hlubších a chladnějších vrstev. Představte si, jak ze Země vašima nohama stoupá nahoru do vašeho těla příjemná léčivá chladivá energie. V tomto stavu chvíli setrvejte. Otevřete oči.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy – rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.

 

 

Svádhišthána čakra

sva = svůj, vlastní, adhišthána = místo

 1. čakra SVADHISTHANA
 • Umístění - Křížová pleteň (vaječníky, prostata) - nachází se mezi pupkem a první čakrou.
 • Působení - Nachází se v ní sexuálně emocionální centrum a její hlavní hybnou silou je sexuální aktivita. Přání pohroužit se v moře pocitů, cítit se přitažlivým a mít možnost dostat od partnera všechno, po čem toužíme - to jsou potřeby druhé čakry. SVADHISTHANA, to je především dobře vyjádřená reprodukční schopnost. Je také druhým stupněm našeho vývoje. Evoluce vědomí do stavu čistého lidského vědomí má svůj počátek právě v této čakře. Je sídlem podvědomí, které obsahuje všechny zkušenosti a zážitky z našeho současného života už od počátku naší existence v matčině lůně. Nižší čakra MULADHARA je „skladiště“ našich karem, ale k jejich aktivování dochází až ve SVADHISTHANA čakře. Záleží tedy jen na nás, zda využijeme svých vloh k dobrému či špatnému. Tato čakra odpovídá za chuťové pocity.
 • Jantra - Šest okvětních lístků tmavě červené barvy, které lemují modrý střed květu, v němž je bílý kruh se symbolem čakry.
 • Mantra - VAM
 • Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost místu mezi první čakrou a pupkem. Zde se nachází SVADHISTHANA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a pak vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla.

SVADHISTHANA je spojená s energiemi vody. Představujte si cokoliv, co vás propojí s vodou. Například jak stojíte v příjemném dešti, nebo jak stojíte na břehu moře, nebo se volně vznášíte v jezerních vodách. Spojte se v myšlenkách s touto vodou a představujte si, jak energie vody vstupují do Vašeho těla. Snažte se, aby Vaše pocity byly výrazné. 

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy – rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.

 

 

Manipúra čakra

mani = klenot, pur = místo, město

 1. čakra MANIPURA
 • Umístění - Pupeční pleteň (slinivka) - nachází se v oblasti pupku.
 • Působení - Tuto čakru, stejně jako předcházející charakterizuje vyhledávání potěšení. Hlavním směrem však není sexuální, ale citová aktivita. MANIPURA se považuje za "centrum síly", avšak tato čakra může produkovat i takové negativní emoce jako je rozčilení a hněv. Odpovídá za zrak.
 • Jantra - Je zobrazována jako lotosový květ s osmi okvětními lístky tmavě modré barvy. V jejím středu je na bílém pozadí červený trojúhelník se sanskrtským označením čakry.
 • Mantra - RAM
 • Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost oblasti pupku. Zde se nachází čakra MANIPURA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a pak vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla.

MANIPURA je spojená s energiemi ohně. Snažte se představit si a procítit teplo. Představujte si, jak se ve Vašem těle rozhořívá malý oheň. Oheň sílí a roste. Cítíte teplo, pak horko. Stáváte se ohněm. Všechna jeho energie je ve Vás. V tomto pocitu chvíli setrvejte.  

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy – rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.

 

 

Suria

Suria = Slunce, Bůh Slunce

 1. čakra SURIA
 • Umístění - Sluneční pleteň - čtvrtá čakra (nadledvinky). Nachází se v rovině sluneční pleteně - solar plexus.
 • Působení - Je zdrojem sebedůvěry, uvědomění vnitřní síly. Díky ní jsme schopni odpoutat se od vlivů vnějšího světa a zároveň na něj působit svým vlivem. Toto centrum odpovídá za formování našich principů, etických pravidel a přesvědčení. Je to ezoterická čakra, obnovuje energetické procesy samoléčení. Odpovídá za fyzické zdraví a léčitelské schopnosti.
 • Jantra - Má deset okvětních lístků červeno-oranžové barvy se zlatým kotoučem s tečkou uprostřed - symbolem Slunce.
 • Mantra - SUM
 • Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost oblasti Sluneční pleteně - Solaru. Zde se nachází čakra SURIA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a pak vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla.

SURIA je spojená s energiemi Slunce. Snažte se představit si a procítit teplo. Představujte si například horký slunný den, jste na pláži a Vaše tělo se koupe ve slunečních paprscích a přijímá jeho blahodárné energie. Vaše tělo je doslova zaléváno slunečními paprsky. Představte si, jak se přímo uvnitř vás vytvořilo malinké a laskavé Sluníčko a jak toto vnitřní Sluníčko vás zahřívá zevnitř. Laskavé Sluníčko dává všem život a energii. Přijímáte ji. Postupně se sami stáváte tímto Sluníčkem.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy – rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.

 

Osobní zkušenosti

 • čakra SURIA přímo vybízí ke „každodenní práci“ s ní. Často provádím venku na vzduchu Solarizaci, tj. úžasné cvičení, při kterém se řízeně dívám očima do Slunce (zde však musím všechny důrazně varovat. Dívání do Slunce musí být řízené a musí podléhat jasným a striktním pravidlům, aby nedošlo k poškození zraku. Je potřeba se to napřed naučit pod vedením učitele a teprve až potom je možné to volně zkoušet). Pakliže se toto cvičení provádí správě, tak nejen, že si zrak nijak nepoškozujeme, ale neuvěřitelným způsobem si energeticky a informačně nabíjíme všechny vnitřní orgány. V očích je totiž velmi husté zakončení jejich energetických drah. A není zde řeč pouze o energiích známých vědě, ale také o energiích a informačních tocích vědou zatím neuznávaných nebo neobjevných. Slunce je naším Otcem, řídí chod celé Sluneční soustavy, všech jejích planet a posílá nám nejen energie vědou měřitelné, ale také všechny ostatní energie, kosmické energie a informační vzorce. Po jednom krátkém Solarizačním cvičení (max. 10 minut) se často cítím, jako bych si dal například dvě kávy. Cítím se energeticky doslova „nakopnutý.“
 • Sluneční energie je v lidském těle speciálně rozváděna jedním ze tří hlavních kanálů - PINGALOU. Tento energetický kanál začíná u první čakry a hadovitě se obtáčí kolem našeho hlavního kanálu - SUŠUMNY a stoupá vzhůru. PINGALA je zakončená v pravé nosní dírce. V levé nosní dírce je zakončený další energetický kanál - IDA, který se ve dvojici společně s PINGALOU obtáčí kolem SUŠUMNY a stoupá vzhůru. IDA rozvádí po těle Měsíční energii.
 • Když provádím Solarizační cvičení, tak téměř vždy, nebo velmi často, mě v určitou chvíli zalechtá v pravé nosní dírce a následně kýchnu. Jednou nebo i vícekrát. Mohu tak přímo na sobě pozorovat jemné nuance, kdy a v jakých situacích se projevují toky Slunečních energií mým tělem. Doslova si to užívám, a když si kýchnu, cítím určité pročištění a uvolnění.
 • Důvod proč to celé říkám je souvislost se Sluneční čakrou SURIA. Poté co jsem objevil odtajněné vědění o čakře SURIA, jsem při Solarizačním cvičení začal zkoušet pracovat i s ní, tedy nejen s očima. A první co mě po provedeném Solarizačním očním cvičení uvítalo, byla ukázka provázanosti Sluneční pleteně (solaru plexu) s kanálem PINGALA. Nadzvedl jsem si triko, aby mohlo Slunce svítit přímo na můj solar a ihned mě zalechtalo v pravé nosní dírce a kýchnul jsem. Stalo se tak ale až po očním Solarizačním cvičení, tedy po „profouknutí - pročištění - oživení“ kanálu PINGALA. Bez předchozího očního Solarizačního cvičení se mi zatím tak neděje.
 • Zjistil jsem, že s touto čakrou lze také účinně pracovat vizualizací. Příklad: byl jsem za úplňku v lese, objímal jsem strom a snažil se o „napojení.“ Představil jsem si Sluneční energii, která zcela zalévá povrch Měsíce a ten nám ji formou nádherného úplňku odráží zpět na Zem. Představil jsem si, jak tuto transformovanou Sluneční energii přijímá moje čakra SURIA v oblasti Solaru. Ihned mě zalechtalo v nosních dírkách a kýchnul jsem. Tedy nejen přímý pohled do Slunce, nebo přímé vystavení solaru Slunečnímu svitu způsobuje „energetické profouknutí“ příslušných drah, ale také mentální proces, vizualizace, myšlenka, záměr.
 • Začal jsem tedy zkoušet pracovat mentálně s formantem „R“ v oblasti břicha a … dějí se neuvěřitelné věci, zatím však o nich nechci psát. Možná později.

 

Anáhata

Anáhata náda = nekonečný zvuk

 1. čakra ANAHATA
 • Umístění - Srdeční pleteň - pátá čakra - srdeční - leží uprostřed hrudníku v oblasti srdce.
 • Působení - Je čakrou lásky emocionální, ne rozumové. Je sídlem emocí a pocitů. "Cesta srdce", to není životní strategie, ale radost ve všech jejích projevech. Dovoluje nám žít svůj život a má vliv na materiální svět. Daná úroveň vědomí je založena na víře. Zvykli jsme si, že život je boj, kdy je nutné mít plán obrany a zabezpečení. Je to způsobeno strachem ze ztrát. Když však volíme cestu srdce, nezůstane pro strach žádné místo. Je také sídlem poezie. Kdo se soustředí na tuto čakru, může rozvíjet svůj talent jako spisovatel nebo básník. Další silou vycházející z ANAHATA čakry je sankalpa šakti (síla, která plní přání). Dvanáct okvětních plátků lotosu odkazuje také na božské vlastnosti srdce: blaženost, mír, harmonii, lásku, pochopení, soucit, bystrost, čistotu, jednotu, milosrdenství, dobrotu a odpuštění.
   
 • Jantra - Dvanáct okvětních lístků červeno-hnědé barvy. V bílém středu je symbol čakry.
   
 • Mantra - JAM
 • Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost oblasti středu hrudníku na úrovni srdce. Zde se nachází čakra ANAHATA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a pak vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla.

ANAHATA je spojená s energiemi vzduchu. Představujte si svěží vánek v obličeji. Představujte si, jak Vámi prochází vzduch a nikde se nezastavuje. Přestáváte postupně vnímat svoje tělo. Jste stále lehčí a vzdušnější. Užíváte si pocity lehkosti a čistoty. Jste utkáni z průzračného vzduchu. V tomto pocitu čistoty a lehkosti chvíli setrvejte.  

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy – rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.

 

 

Vadžradhara

Vadžra = dordže, … dokonalost, dhara = nosit, držet, svrchovaná podstata

Vadžradhara = držitel svrchovaného Božství, držitel božského nástroje, báze dokonalosti

 

V systému 9 čaker je VADŽRADHARA šestou čakrou. To je krásný odkaz na holistické symbolické souvislosti významu čísel 9 a 6. VADŽRADHARA je čakrou mágů a léčitelů. V jejím vyobrazení je ústředním symbolem Vadžra s celkem 9 paprsky ( 1 středový a 4 a 4 na dvou protilehlých koncích) To nám skrze symboly čísel 1 4 4 sděluje, že kdo chce být mágem a léčitelem „světla“, musí mít z pozice Jednoty zvládnuté Poznání jak ve hmotné rovině, tak i duchovní.

 1. čakra VADŽRADHARA
 • Umístění - Hrudní pleteň – brzlík. Je uprostřed hrudi mezi srdeční a hrdelní čakrou.
 • Působení - Ve starých spisech jsou o této čakře jen řídké zmínky a v současné literatuře o ní těžko najdeme bližší informace. Již od dávných dob se tato čakra považovala za tajnou, protože je zdrojem magické síly. VADŽRADHARA je čakrou mágů a léčitelů. Díky ní jsme schopni probudit v sobě neznámé, dřímající síly a naučit se je kontrolovat podle svého uvážení, rozhodnutí. Toto energetické centrum je také schopno ochraňovat nás od činnosti cizích energií, a zrovna tak se jeví jako zvláštní bariéra mezi vnějšími a vnitřními silami. Odpovídá také za ochranu - imunitu. Uvádí se také, že je centrem duchovního kosmického multidimenzionálního Srdce.
 • Jantra - Ostře žlutý / zlatý květ se čtrnácti fialovými okvětními lístečky. V jejím centru je modrý nebo stříbrný symbol Vadžry.
 • Mantra - GRIM (HRIM). Tato mantra vyvolává velikou kosmickou projekci.
 • Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost na oblast nad srdeční čakrou uprostřed hrudníku v místě brzlíku a nervu vagu. Nachází se zde tajná čakra VADŽRADHARA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a snažte se tam pocítit teplo.

VADŽRADHARA je čakra léčitelů. Snažte se procítit nekonečnou lásku ke všemu živému a vyvolejte v sobě snahu pomáhat. Je jen dobře pokud v tomto stavu pocítíte v konečcích prstů píchání anebo pokud se Vaše ruce zlehka zvednou. Prociťte tento okamžik komunikace s VADŽRADHAROU.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy – rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.

 

 

Višuddha

viš = jed, šuddhi = pročištění, višuddhi = kompletní očištění, čistota, svatost

 1. čakra VIŠUDDHA
 • Umístění - hrdelní pleteň (štítná žláza) - nachází se v oblasti šíje v rovině štítné žlázy.
 • Působení  - Je čakrou hudebníků, básníků, umělců, lidí tvůrčích, schopných silně a zřetelně vnímat estetiku světa a zobrazovat ji ve svých dílech. Každý, kdo výrazně vnímá jemné zážitky, krásy přírody, má toto centrum rozvinuto. Jejím otevřením začínáme vlastní nadání správně vnímat, jinak by se neprojevila. Každý z nás v sobě může objevit určitý tvůrčí dar. Tvořivost a budování jsou dostupné každému. VIŠUDDHA čakra je výchozím místem pro udána pránu, jejímž úkolem je očišťovat tělo od jedovatých látek. Odtud pochází i název této čakry. Nejde však pouze o tělesnou rovinu, očista se týká i mysli a ducha. Potlačené problémy a nepříjemné zkušenosti, které jsme v životě „spolkli“, dále existují v našem podvědomí, a to až do té doby, než je znovu vyvoláme a pak pročistíme a vyřešíme.
 • Jantra - Má šestnáct okvětních lístků tmavě modré barvy lemující nebesky modrý střed s odpovídajícím symbolem.
 • Mantra - CHAM
 • Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost na oblast hrdelní prohlubně. Zde se nachází čakra VIŠUDDHA. Třete dlaněmi před touto oblastí a snažte se v ní pocítit teplo. Vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla.

VIŠUDDHA je spojena s energiemi éteru. Pokud zaznamenáte pocit lehké vibrace, bude to jen dobře. V tomto stavu spočívejte několik vteřin.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy – rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.

 

 

Adžňa

ádžňá = pokyn nebo poznání

 1. čakra ADŽŇA
 • Umístění - Hypofýza (podvěsek mozkový) - osmá čakra - záhadné "třetí oko." Rozkládá se uprostřed čela, nad kořenem nosu v bodě mezi obočím.
 • Působení  - Vyšší cíl osmé čakry je inspirace a pohoda. Je to svět obrazů vznikajících v našich myšlenkách. Nicméně má i protilehlou krajnost, a to snahu utíkat od skutečnosti do světa iluzí. Závisí na ní schopnost taktického myšlení, která umožňuje úspěšně se vypořádat s řešením jakýchkoliv otázek ve vědě, výrobní činnosti, v běžném životě. Odpovídá za intelektuální činnost a myšlenky. ADŽŇA čakra leží uprostřed čela mezi obočím, a proto se také nazývá „třetí oko“. Je to centrum čistoty a moudrosti. Tvoří hranici mezi lidským a božským vědomím. Je sídlem „vnitřního Mistra“. Znamená to, že moudrost a poznání se uskutečňují v jednání. Sobecký intelekt se sklání před eticky vyšším rozumem a silou rozhodování.
 • Jantra - dva modré lístečky s bílým středem ve tvaru oka. Uprostřed je symbolické znázornění AUM zlaté barvy. V jiných pramenech má tato čakra 96 okvětních lístků.
 • Mantra - OM
 • Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost na oblast „třetího oka.“ Nachází se zde čakra ADŽŇA. Třete dlaněmi před čelem, vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla a snažte se představit si před sebou nekonečné nebe, nekonečný Vesmír. ADŽŇA uskutečňuje spojení s informačním polem Vesmíru.

ADŽŇA je spojena s energiemi a informacemi Vesmíru. Představujte si, že jste přirozenou součástí Vesmíru. Jste jednou z mnoha hvězd a spolu s nimi letíte napříč Vesmírem do nekonečna. Snažte se prožít velkolepost Vesmíru a to, že jste jeho neoddělitelnou součástí. Vy sami pomáháte vytvářet svou existencí nekonečný Vesmír.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy – rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.

 

 

SAHASRARA

sahasra = tisíc, nekonečný

 1. čakra SAHASRARA
 • Umístění - epifýza (šišinka) - devátá čakra je na temeni hlavy pod a nad temenní kostí. Její průměr je kolem 12cm a výška asi 5cm. Je to oblast polokoulí předního mozku.
 • Působení  - Člověk, který má rozvinutou SAHASRARU, je schopen rychle myšlenkově uchopit situaci vcelku, "jediným pohledem", jakoby "svrchu". Je to člověk s vhledem či nadhledem. Jedná se o kosmickou čakru Pravdy a Bytí. Představuje čistou, nezkalenou kosmickou energii. Naše přání pocítit Boha je hlavní přání deváté čakry. V čakře SAHASRARA se vyskytuje jedna významná síla – medhá šakti, která ovlivňuje takové schopnosti, jako je paměť, koncentrace, vnímavost.
 • Jantra - lotos s tisíci fialovými okvětními plátky, symbolizující úplné rozšíření vědomí. Ve svém středu obsahuje bílou barvu, která v sobě zahrnuje všechny barvy spektra, podobně jako se v SAHASRAŘE slévají energie všech nádí. 
 • Mantra - AUM (AUOM)
 • Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost do oblasti temene hlavy.

SAHASRARA je spojená s energií Vesmíru. Zvedněte ruce nahoru a udělejte sedm krouživých pohybů nad sebou. Dlaně přitom uzavírají kruh odpředu dozadu. Dejte ruce dolů podél těla a prociťte příjemnou chladivou energii, jak směřuje ze všech stran k Vaší hlavě. Postupně se v této energii rozplýváte a rozplýváte, až přestáváte cokoliv pociťovat. Zůstává ve Vás pouze jediná myšlenka: „Procházím celým Vesmírem a Vesmír prochází mnou.“ Tělo se mírně houpe dopředu a dozadu, cítíte se lehce, cítíte prázdnotu, cítíte se beztížně, ruce se mohou samovolně zvedat. Uchovejte si na pár vteřin tento příjemný pocit.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy – rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.

 

MEDITACE NA ČAKRY

Ve fyzickém těle se čakry nachází v oblasti míchy, mozku, velkých nervových pletení a žláz s vnitřní sekrecí. Všechny tělesné funkce a systémy: nervové, zažívací, dýchací, močově-pohlavní atd., jsou pod kontrolou těchto jemných center životní energie. Působíme-li na čakry, působíme tím na libovolnou soustavu nebo orgán, protože každá čakra odpovídá za příslušný systém.

Pro meditaci na čakry se používá vyobrazení čaker. Různé školy také využívají vyobrazení rozličných symbolů, obrázků živočichů, hmyzu, květin, božstev, písmen sanskrtu, která umisťují do příslušné jantry. Jestliže meditujeme s tímto symbolem, můžeme na čakru působit.

 

První fáze meditace.

Meditovat můžeme vsedě, vstoje, vleže i v pohybu. Je však vždy nutné dosáhnout plného uvolnění a odpoutání se od každodenních problémů. Pozorně si přečtěte popis čakry a prohlédněte si její vyobrazení. Potom si čakru co nejpřesněji představujte. Představujte si ji uvnitř svého těla, jak je napojená na páteř. Následně si vyvolejte v dané čakře pocit tepla, jemného píchání, pak chladu a opět tepla. Až se to postupně naučíte, tak si připojte také příslušnou mantru čakry.

 • Během jedné meditace je nutné představovat si pouze jednu čakru.
 • Doba meditace je 10 až 20 minut.
 • Je vhodné začít MULADHAROU a podle možností postupně pokračovat až k ADŽNĚ.
 • Pozor, se SAHASRAROU se meditovat nemá !

Druhá fáze meditace.

Zkoncentrujte pozornost na svoji čakru tak mocně, že uvidíte svoji barvu a své znázornění čakry a procítíte své vnímání čakry. U každého budou jiné pocity. Začněte MULADHAROU a pokračujte až k ADŽNĚ.

Třetí fáze meditace.

Představujte si všechny čakry současně a pociťujte v nich vibrace. Mantra pro meditaci se všemi čakrami je „Om mani padme hum

 

TIP: ČAKROVÁ MEDITACI S KRYSTALY

POSTUP: Používám při ní 9 krystalů, které si vybírám pocitem. Většinou to jsou křišťály a trochu i nějaké fluority. Udělám si klid a lehnu si. Všechny křišťály si rozmístím na místa vyústění devíti čaker a postupně je prodýchávám. Výběr toho kterého krystalu pro jednotlivou čakru ponechávám opět na intuici. Začínám s prodýcháváním odspodu od první čakry Muladhary a končím u deváté čakry Sahasrary. U první čakry si vizualizuji, že začíná zhruba dva metry pod mým tělem, pod úrovní Země a že se rozprostírá až ke kostrči. U každého centra čakry si představuji, že právě jím nadechuji a vydechuji. Představuji si, že krystaly posilují čakry a spolupracují s nimi. O nic jiného se už dál nesnažím. Na závěr pak ještě prodýchávám všechny čakry naráz.

MIOŘÁDNÉ PŮSOBENÍ: Tato meditace je v mém případě úchvatná svým působením. Pokud se patřičně zklidním, tak u prodýchávání jednotlivých čaker se mi samovolně dostavují vize, obrazy, scény. Tyto vize mají souvislost s danou čakrou a pocitově při nich dochází k jakémusi pročištění, či uvolnění. Příklad: prodýchávám srdeční čakru Anahatu a samovolně při tom spatřím pod vrstvou ledu rybu, která se dusí. Silně soucítím s rybou a bez přemýšlení jediným silným úderem ruky rozbíjím led a rybu vysvobozuji od udušení. Po meditaci, pak mohu ještě dodatečně přemýšlet o významovém sdělení obdržené vize.

DOPORUČENÍ: Uvádí se, že se Sahasrarou se meditovat nemá. Já osobně s ní však tento tip meditace provádím. Sami uvažte, zda tuto meditaci provádět i se Sahasrarou. Při jakémkoliv náznaku nepříjemných projevů ji neprovádějte. Krystaly samozřejmě doporučuji průběžně čistit a nabíjet.

Poděkování

Za výše uvedené informace, rozsáhlé citace a vědění vděčím největší a nezastupitelnou měrou Mistru Borisovi Tichanovskému. Jeho zkušenosti jsou vskutku nesmírné. Kromě výsledků a zkušeností mého vlastního bádání a hledání mi byl dalším zdrojem informací i Jaromír Kozák a jeho znalosti v oblasti psychoenergetiky a léčby životní silou.

 

Děkuji tímto všem. Nechť vše uvedené pomáhá hledajícím v jejich cestě ke Zdroji.