Tajemná čísla…   Kouzlení s čísly ...   Mocnost čísel ...

„čaroděj“ Nikola Tesla říkal: "Kdybyste jenom znali úžasnost čísel 3, 6 a 9, měli byste v rukou klíč k Vesmíru.“

Mým přáním je představit Vám zde nevšední náhled na příběh čísel. Nejenže k nám čísla hovoří a učí nás. Čísla také pracují. A nejen to. ČÍSLA S NÁMI NEUSTÁLE SPOLUPRACUJÍ. Čísla jsou přímým napojením na principy a tvůrčí síly Vesmíru. Jsou to skutečně klíče k Vesmíru. Jsme tvůrci - tak tvořme. Pojďme se podívat na fascinující číselný Kosmický příběh Stvoření, o kterém nám vyprávějí čísla:

0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14  a  144 000

S čísly je to podobné jako s celým světem. Abyste skutečně pochopili jedno, musíte znát druhé. Abyste pochopili podstatu jedničky, musíte znát podstatu nuly. Abyste pochopili podstatu osmičky, musíte znát podstatu šestky a devítky atd. Nemá prostě valný smysl číst si jen jednotlivá čísla vytržená z kontextu. Čísla tvoří příběhy. To je jejich základní podstata. Jedno nemůže existovat bez druhého. Jedno číslo nemůže dávat ucelený smysl a význam bez pochopení významu a smyslu jiného.

Proč v pohádkách a legendách čekají všechny Prince životní zkoušky a nové obzory právě za sedmero nebo devatero horami a nikdy ne za osmero, šestero nebo patero horami? Být čtverákem, znamená být něco jako chytrý. Ale proč místo toho neříkáme třeba být paterákem? Věřím, že toto všechno pochopíme, až si ukážeme, jak nám příběhy čísel zrcadlí základní Kosmické principy.

Opravdové staré mýty, legendy a pohádky oslovují Duše posluchačů tak mocně právě proto, že hovoří univerzální Kosmickou řečí, kterou jejich podvědomí vnímá velmi silně.

Kdo umí vědomě hovořit univerzální Kosmickou řečí, ten vědomě hýbe světem. Tuto možnost a schopnost máme všichni bez rozdílu. A znalosti principů, jež nám zrcadlí příběhy čísel, nám v tom mohou vydatně pomáhat.

Co hýbe naším světem? Řekl bych, že je to psychická energie projevovaná skrze záměr. Stav vědomí, to je TO, co skutečně hýbe světem. VĚDOMÍ JE skutečnou podstatou, z níž je VŠE utkáno.

 

Pokud by tomu tak skutečně bylo, potom by se dalo přímo kouzlit. Vědomí by mohlo dělat úžasné a fantastické věci. Takové, že z hlediska fyzikálních zákonů, by se mohly zdát přímo nemožné. Jak vlastně čarují čaro-dějové? Co se musí dělat, aby se čáry děly? Zřejmě toho musí takoví čarodějové hodně znát. Kdo pronikne do hlubších vrstev poznání světa, ten dokáže věci, které se těm méně vědomým mohou jevit jako kouzla nebo zázraky.

Čaroděj používá slova, využívá nejrůznější „skryté“ energie, jemnohmotné energie, mantry, jantry, symboly a do toho všeho vkládá svoji psychickou energii a to vše s nějakým záměrem. Čaroděj se vlastně snaží působit na svět kosmickou řečí a tím co nejvíce ovlivnit běh událostí. Zda takový čaroděj koná správně či nikoliv, to samozřejmě záleží na čistotě úmyslů a na tom, zda jsou jeho úmysly v souladu s Univerzem či nikoliv. No a tak je to v podstatě se vším naším lidským konáním. Ať už čarujeme nebo ne.

Jak se zdá, tak symboly nejsou pouhé nic. Nejsou pouhou zkratkou v komunikaci, nejsou pouhým obrázkem nebo pojmem. Symboly jsou základními elementy vědomí. Jsou jeho neoddělitelnou součástí. Jsou kosmickou řečí a kosmickou energií. Obsahují v sobě „klíče“ nastavení celého systému bytí. Ten kdo umí správně používat klíče, ten postupně otevírá kosmické komnaty Stvoření.

A co čísla? Čísla jsou přece symboly. Čísla proto nejsou nic.  Čísla proto kosmicky pracují kosmickou řečí. Jsou to další klíče od kosmických komnat.

 

Teprve podrobnějším zkoumáním principů, které nám čísla zrcadlí, jsem si uvědomil, jak neuvěřitelně mocně lze znalosti těchto principů využívat v běžném každodenním životě. Mít tyto znalosti totiž znamená mít možnost využívat jejich Kosmické moci. Proto hovořím v názvu tohoto pojednání o MOCNOSTI ČÍSEL.

Když jsem se učil od Mistra Borise Tichanovského tibetský způsob čerpání Kosmické energie do páteřního kanálu, tak mi bylo příjemné, že mám u toho v postoji zvaném „želvička“ svou pánví vykružovat tvar osmičky. Tímto „osmičkováním“ se totiž příjem Prány zesiluje a násobí. Tibetští mniši to věděli a také využívali v praxi. Teprve nyní mi začínají docházet hlubší souvislosti.

Tzv. „osmičkováním" svého těla neustále propojuji své vědomí a své tělo s Kosmickými principy, na něž je osmička napojená a jež nám osmička zrcadlí. Až si přečtete, jaké principy zastupuje a zrcadlí číslo osm, nejspíš také pochopíte, proč právě „osmičkový“ pohyb posiluje příjem Prány do páteřního kanálu.

Vše co uvádím, však prosím berte jako moje osobní vnímání světa. Se svým vnímáním si hraji a pohrávám. Zkoumám ho a sleduji. Jsem jeho pozorovatelem i vykonavatelem. Moje „hravé“ vnímání není vaší pravdou. Je mojí pravdou, dokonce je mojí pouhou dočasnou pravdou. Takže jestli chcete, hrajte si s mými řádky dál. Berte však prosím moje zkušenosti a moje myšlenky nanejvýš jako hru hodnou prozkoumání, nikoliv jako dogma. Děkuji.

 

TROCHU OMÁČKY

Ještě než přejdu ke konkrétním číslům a jejich konkrétním významům a mocnostem, vydržte prosím trochu té omáčky "kolem a kolem." Jsou pro to myslím hodně dobré důvody. Děkuji.

 

Tajemná a mocná čísla.

Jsou čísla skutečně tajemná a mocná? Pokud jsou opravdu tajemná, tak to znamená, že mohou být i mocná. Mnoho lidí se zcela určitě shodne, že čísla skutečně dovedou být tajemná. Někdo dovede z čísel vyčíst směr budoucího vývoje, někdo jiný zase lidskou povahu a charakter … no a je jasné, že ten kdo má informace, ten má přece skutečnou moc.

Víme například, že krystaly působí energeticky pozitivně na svoje okolí. Vědci se domnívají, že je to kvůli geometrii krystalických mřížek. Jejich geometrické uspořádání usměrňuje (tedy harmonizuje) přítomné energie. Na tomto všeobecně známém příkladu vidíme, že princip geometrie může hrát zcela zásadní roli v usměrňování toků energií. Platí obecně, že geometrie usměrňuje toky energií. A nemusí to být přímo geometrie hrubé hmoty jako takové. Na hlubší úrovni, tedy blíže ke Zdroji, například na jemnohmotné úrovni, jsou toho jasným dokladem tvarové zářiče - pyramidy, spirály atd. Tvary jako takové zcela prokazatelně působí na jemnohmotné úrovni. Samy o sobě jsou tvary specifickými fixními projekcemi. Když ale „pouhé“ tvary, tedy určité mentální vzory a formy, dokáží ovlivňovat energetické a fyzické procesy, dokáží to i čísla se svými vzájemnými mentálními souvislostmi? Vždyť přece čísla jsou také mentální projekce. A možná, že čísla působí na ještě hlubší úrovni, než tvarové zářiče, neboť jak se zdá, čísla nejsou vázána na omezující koncept časoprostoru. A my moc dobře víme, že co je hlouběji, to má možnost působit mocněji.

Dobrá tedy, takže když vytvoříme nějaký smysluplný myšlenkový koncept, který provážeme těmi správnými a odpovídajícími MOCNÝMI čísly, tak toto mentální dílo potom bude působit jak na fyzické, energetické, jemnohmotné a BŮHví jaké ještě úrovni na své okolí, na své tvůrce, na běh událostí a potažmo na celé Univerzum? 

 

ANO

 

Troufám si tvrdit, že ANO. Dokladem toho jsou záhadná a tajemná díla geniálních mistrů stavitelů historie. Působení ukrytá ve tvarech, formách, číslech a jejich kombinacích jsou nepřehlédnutelná. Jsou to přímo kosmické generátory a centra transformací energií a také studnice poznávání. A nejedná se jen o chronicky známé tři pyramidy v Gíze. Jsou jich přímo tisíce. Začíná to už prastarými megalitickými strukturami z dávnověku. Je vyložená nabubřelost a hloupost myslet si, že stavitelé z dávnověku byli hloupější, než lidé současnosti. Pokud jde o znalosti významu a moci čísel, řekl bych, že je to právě naopak.

Zkusme si jen na chvíli představit, že VŠE co existuje, je svým způsobem živé. Živé v tom smyslu, že vše obsahuje vložené vědomí záměru (vložený příběh) a je s vědomím Zdroje i nadále propojené. Tudíž že vše komunikuje se vším na té nejhlubší úrovni – na úrovni univerzální kosmické řeči. Neohraničené myriády toků symbolů a jejich prolínání. Zkusme si představit čísla jako jeden z nekonečných možných způsobů takové komunikace. Osobně mám pocit, že potenciál ukrytý v moci čísel je doslova dechberoucí. Číslo jako symbol nese a vyzařuje nejen množstevní vyjádření počtu, ale vše co se dokáže smysluplně navázat na pojem jako takový.

Třeba číslo 1. Jednička nám říká, že je symbolem jednoty jako takové. Že neexistuje nic kromě ní. V jedničce je obsaženo vše. Jednička je „VŠE“, které se projevilo. Tím, že jednička následuje po nule, nám oznamuje, že vychází z nuly. Nula je kruh. Kruh je dokonalost. Nula je sice NIC, ale přitom není nic, když je vyjádřením něčeho. Nula je nic v kupeckých počtech, tedy v materiálním přístupu ke světu. V mentálním, tedy duchovním přístupu ke světu, je nula něčím, z čeho vyvstává jednička, tedy tím, z čeho vyvstává „VŠE“, které se rozhodlo projevit se. Nula je NIC, tedy ABSOLUTNO. Jednička je proto „VŠE“ jež je projevem absolutna.

„VŠE“ je projevené ABSOLUTNO

Toto je jen část kosmického příběhu jedničky.

My vědomé bytosti, jsme schopni příběhy vytvářet. Jsme proto schopni navazovat na symbol jedničky další a další příběhy, pokud ovšem budou smysluplné. Budou-li smysluplné, potom budou i životaschopné. Takové příběhy se potom stávají nositeli (vyzařujícími majáky) záměrů a energií. Již brzy se v tomto duchu podíváme blíže na význam příběhů čísel 6 a 9.

 

Nedávno jsem při mimosmyslové komunikaci poprosil strom - dub, jestli by mi neposkytl nějakou radu, nebo impulz k „tématu čísel“, že se chystám psát pojednání o významu čísel.

Dub mi odpověděl okamžitě. Poskytnul mi celkem 4 hluboké moudré impulzy.

 

Odpověď od dubu. Impulz PRVNÍ

Napoprvé mi dub formou vize ukázal dítě (podobně jako ve snu). Díval jsem se na jeho nádhernou živou tvář, rozjasněnou nádherným a šibalským úsměvem. Dítě mělo krásné a bohatě kudrnaté tmavé vlasy. Z jeho očí a úsměvu a celkového výrazu přímo čišelo šibalství, chytrost, rošťáctví, nespoutanost, krása, nádherný pocit. Nedokázal jsem poznat, zda se jedná o dívku nebo chlapce. Viděl jsem převážně hlavu a tvář a ta byla tak krásná, že mohla být jak dívenky, tak i kloučka. Dítě mělo zvláštní brýle. Byl to jeden z hlavních prvků vize. Brýle vypadaly jako by byly nějakého učence a měly jednu podivnou věc. Místo jedné pacičky, která se dotýká kořene nosu, byla malá kruhová destička. Byl to malý „tišťák“ (tištěný spoj - elektronická destička), uprostřed něhož trůnil malý černý čip (čip je srdcem počítače, právě v něm probíhají početní operace). To je vše, vize skončila.

 

Je to neuvěřitelná odpověď, která v kombinaci s ostatními třemi impulzy vytváří pro mě osobně mocnou zprávu o tom, jak mám nahlížet na tématiku čísel a jakým způsobem k ní přistupovat a uvažovat o ní. Postupně se v tomto pojednání budu vracet k jednotlivým aspektům obdržených rad od stromu - dubu.

Kde že byl umístěný čip (symbol současného lidského přístupu k číslům)? Na nose?

Mám tedy jít po čuchu a nemám se spoléhat výhradně na již vyřčené a zapsané a všeobecně známé.

Čeho že byl čip (symbol současného lidského přístupu k číslům) součástí? Brýlí?

Pokud nemáme zdravé oči, pomáháme si brýlemi. Současní lidé vskutku nejsou zdraví ve svém vztahu k Univerzu. Brýle tedy symbolizují optiku (náhled) skrze který současný člověk pozoruje svět a jeho souvislosti. Tento nezdravý náhled je „výpočetní“, tedy materialistický. Celý přístup ke světu a jeho pozorování mám tedy činit „po čuchu“ a „nevýpočetně“. Mám se dívat sám za sebe a intuitivně.

Kdo že byl nositelem těchto brýlí s čipem (tedy s počítadlem čísel)? Nádherné dítě, šibal a rošťák, usmívající se dívenkokluk (tedy bezpohlavní hravá bytost, bytost v rozvoji)?

Pokud budu s výše uvedeným náhledem na svět (tedy sám za sebe a intuitivně „po čuchu“, nematerialisticky) šibalem a rošťákem, přinese mi to univerzální (bezpohlavní) ovoce radosti, růstu a rozvoje. A vztahuje se to nejen k tématu čísel, ale platí to i obecně.

Být šibalem, rošťákem, který je sám za sebe a který se nespoléhá na již vyslovené a zapsané, ale který hledá na základě vlastní intuice, … to mi přinese ty nejkrásnější plody nejen ohledně tematiky čísel, ale v životě obecně. S čísly lze totiž „šibalit“ a „rošťačit“ a „hrát si“. Dětský přístup ke světu je Boží přístup. Hravý přístup ke světu je Boží přístup. Děti dokáží svým přístupem oživovat předměty svých her. To tedy znamená, že předměty jejich her ve své podstatě živé skutečně jsou. Děti intuitivně znají jejich podstatu. Podstata čísel je tedy ve skutečnosti také živou podstatou. Neohraničeným hraním si s čísly objevím jejich životaschopnost a jejich nádheru.

A kdo že mi to celé poradil? Strom – dub? 

… bez komentáře. Hravost prostě přináší ovoce netušených hodnot. Děkuji ti strome - dube. Děkuji.

 

Co všechno dokáží čísla …

Vaše datum narození? To přece všichni známe, že datum narození ukazuje krom jiného i na znamení, do kterého spadáme. A statistiky jasně říkají, že charaktery jednotlivých znamení zvěrokruhu skutečně odpovídají realitě. Lidé narození v určitém konkrétním znamení skutečně statisticky vykazují určité konkrétní charakteristické vlastnosti. Výjimky samozřejmě existují, ale převládající pravidlo se nedá přehlédnout.

Ať už se to děje na jakémkoliv principu, astrologickém, tajemném, nebo jakémkoliv, přehlédnout se to prostě nedá. A právě čísla nám zde umí prozrazovat jakési vyšší tajemné souvislosti. Ale jak mohou čísla souviset s naším charakterem?  Je to vůbec možné?

Kosmické dílo - Kosmický plán, je provázaný na všech svých úrovních. Proto můžeme pozorovat Stvoření z nekonečného množství úhlů pohledů a stále to bude mít smysl. Tak proč nepozorovat svět z pohledu číselných souvislostí. Můžeme se pak pokoušet porozumět jim.  Lépe porozumíme světu a našemu vlastnímu potenciálu. My už přece víme, že my sami svým vlastním vědomím a pozorováním toto Kosmické dílo spoluvytváříme.

Číselný popis je jedním z mnoha úhlů pohledu vnímání příběhů světa. Z pozorování čísel a jejich souvislostí umíme vytěžit právě tolik, na jaké úrovni se nachází naše vědomí a naše poznání světa. Pokud je vědomí zaměřeno převážně mechanisticko-materialisticky, potom i čísla jako taková plní v našem vědomí tomu odpovídající roli, tedy pouze početní význam.

Pokud je vědomí zaměřeno duchovně, potom svoji pozornost upírá na významy duchovních souvislostí, ať už se projevují skrze události, energie, anebo čísla. 

Kdo nazírá podstatu světa nematerialisticky, ten ji vnímá jako ucelené smysluplné stvoření, které je plné moudrosti, duchovních záměrů a souvislostí. V takovém nazírání na svět jsou pak čísla jednou z mnoha podsložek duchaplného stvoření.

Vše souvisí se vším. V tom lze spatřovat absolutní genialitu Stvoření. A čísla nejsou žádnou výjimkou.

Kdo umí vycítit anebo pochopit vyšší souvislosti, ten vlastně umí nahlížet za oponu běžně rozšířených a běžně uznávaných znalostí. Lidé, kteří skutečně umí nahlížet za oponu matérie, nám díky tomu mohou přinášet vyšší poznatky a vhledy „opředené závojem tajemna“.

Čísla jsou úžasná v tom, že sledování hlubších souvislostí jejich významů, se může věnovat úplně každý. Ze své zkušenosti mohu říct, že je to mimo jiné také úžasně napínavá detektivka a skvělá zábava.

A tak se jednoho dne stane, že se hledající prokouše objevením takových souvislostí, že pronikne do vyšších rovin vnímání. Objeví řeč čísel, řeč toku energií, zvuků, objeví významy a moc formantů…

Hledající zjistí, že vědomí obecně umí komunikovat skrze univerzální symboly a že tyto univerzální kosmické symboly ŽIJÍ A VYTVÁŘEJÍ REALITY na nejrůznějších úrovních.

Jednotlivé univerzální kosmické symboly se dají obrazně chápat třeba jako živé tvůrčí „kostky“ nekonečné stavebnice zvané Univerzum.

Proto není jedno, jakou formu a jaký význam vkládáme do našich představ a myšlenek. Naše myšlenky se podílejí na stavbě Univerza. Naše myšlenky jsou proudem vzájemně navazujících univerzálních symbolů, ať už hovoříme, česky, nebo svahilsky.

Jsme to my, kdo pozorovanému vkládá do vínku význam a energii. My sami spoluvytváříme realitu. Pokud budeme zaslepení a čísla budeme vnímat pouze jako kupecké počty, potom si i takovou odpovídající realitu vytváříme.

Pokud budeme umět v číslech objevovat tajemství vesmírné řeči, pochopíme, že svět můžeme ve svém vědomí mnohem účinněji spoluvytvářet. Pro takovou vědomou bytost se čísla stávají tvůrčím nástrojem.

Pokud přijmeme za své, že zdrojem veškerého bytí je vědomí a že vše co existuje, jsou různě projevované formy vědomí a že tato vědomí pramení z vědomí Zdroje, potom je jen přirozená představa, že vše je navzájem propojené se vším a že vše také mezi sebou na nejrůznějších úrovních komunikuje. Základní vlastností vědomí je vyzařování a sdílení informací. Vědomí prostě komunikuje, ať už se projevuje skrze informační pole, energie, anebo hmotu.

SYMBOLIZOVAT ZNAMENÁ BÝT MAJÁKEM

Maják na útesu zachraňuje posádky lodí před ztroskotáním. Pomáhá. Proto tam je. S tímto záměrem byl také vytvořen. Pomáhání je jeho naplněním. A jak dochází k jeho naplnění? Jak pracuje? Signalizuje - sděluje.

SIGNALIZOVAT znamená dávat o sobě vědět, vyzařovat záměr a tím působit na své okolí.

SYMBOLIZOVAT také znamená vyzařovat záměr a tím působit na své okolí.

SIGNALIZOVAT - SYMBOLIZOVAT. Jak je to ve svém důsledku podobné, že? Každé slovo, každý symbol, každé číslo, je takovým signalizačním majákem v oceánu života. Jsou tu pro všechny ostatní a pracují vyzařováním určitých záměrů a souvislostí.

Na čísla můžeme pohlížet jako na majáky, které tiše pracují, působí na nás, a které nám pomáhají ukazovat souvislosti a směr.

„Za devatero horami a za devatero řekami“ … Staré báje, legendy, odkazy mudrců, symboliky vtělené do úchvatných historických staveb - to vše je plné tajemných číselných vzkazů. Je to kódovaná řeč určená pro ty, kteří vědí kde hledat. Určitá sdělení mudrci vtělovali přímo do čísel (například v Bibli je 144 tisíc vyvolených a vykoupených ze všech pokolení Izraele) a některá čísla ukrývali ještě hlouběji tím, že určitý symbol v textu nenápadně opakovali právě tolikrát, kolikrát bylo zapotřebí - například 9x, 12x, 72x, 144x …

Proč? No právě proto, že to jsou majáky, které pracují a působí na nás. Mayské devítistupňové pyramidy pracují v „devítkovém módu“, tedy pracují na energeticko-informační úrovni se vším, co zastupuje symbolika vyjádřená číslem 9 a například v asijských zemích jsou duchovní stavby s devíti úrovněmi střech. Lidé, kteří se nachází uvnitř těchto staveb, jsou ozařováni týmž „devítkovým“ principem. Devět úrovní asijských střech a devět úrovní jihoamerických pyramid, … kdo není slepý, vidí.

Dobrá, spousta lidí připustí, že to tak asi skutečně je. Pokud to tedy víme, tak co nám brání ve využívání těchto principů Kosmické řeči? Vždyť bychom to mohli praktikovat den co den.

Ano mohli. Představte si, že hostitel čeká milou návštěvu a že chce udělat něco konkrétního pro příjemnou atmosféru. Zapálí devět svíček a rozmístí je v místnosti do tvaru kruhu.

Pokud hostitel zažehne oheň devíti svící vědomě a mentálně propojí jejich světlo s „devítkovým principem“ a s „principem kruhu“ (tedy s principem dokonalosti a cykličnosti), tak tím vytváří konkrétní psychoenergetickou projekci. Vytváří tím signalizační majáky, které pracují a pracují. Pracují na jemnohmotné úrovni, pracují na úrovni podvědomí a nadvědomí. Neustále pracují a pracují o to silněji, čím silněji jsou psychoenergeticky vyživované svým tvůrcem, pracují tím více, čím více jsou v souladu se záměry Univerza, tím více, čím více zapadají do rámce kolektivního vědomí, tím více, čím více jsou podporované pozorností pozorovatelů … atd. atd.

Pozornost a reakce hosta bude těmito majáky s kosmickými vibracemi náležitě ovlivňována. Buď na nevědomé úrovni (v podvědomí), nebo v případě vědomějších bytostí také vědomě.

Pokud hostitel zapálí devět svící „náhodně“, tedy nikoliv vědomě, potom je tento působící signalizační efekt adekvátně nižší. Ovšem „náhodně“ zase až tak náhodné není. Neboť podvědomí je tou složkou našeho nevědomí, které naprosto přesně ví, co dělá, aniž bychom to ovšem uměli vědomě rozkrýt. Takže i v takovém případě se jedná o náš čin, byť pochází čistě z našeho podvědomí. Může být posilovaný například kolektivním vědomím, každopádně však již nebude podporovaný silou našeho vědomého záměru.

Je to skutečně jen na nás, zda budeme chtít také „čarovat“ na úrovni nekonečně bohaté Kosmické řeči.

 

Jsme tvůrci, tak tvořme.

 

Doktor alternativní medicíny, úžasný japonský badatel Masaru Emoto, představil světu fotografie, na kterých je zdokumentováno, jak se fyzicky proměňuje struktura krystalické mřížky vody v závislosti na mentálním poli, jemuž je voda vystavena. Například konkrétní slovo napsané na láhvi s vodou, zásadním způsobem ovlivňuje konkrétní strukturu krystalů vody. Emotovy fotografie hovoří samy za sebe. Není zapotřebí dalšího komentáře. Děkuji vám Masaru Emoto.

Nedávno bylo vědecky prokázáno šokující zjištění, že co do počtu molekul, jsou lidské tkáně utvářeny z 99 procent molekulami vody! Lidské tělo je tedy v podstatě samá voda. Díky vodě, mění naše vlastní těla svoji strukturu v závislosti na myšlenkovém poli, v němž se nachází. Úžasné, že?

Slovo na láhvi dokáže proměňovat vodu. Slovo dokáže proměňovat fyzické tělo člověka. Slovo je myšlenkou - symbolem - signalizačním majákem. Číslo je taktéž myšlenkou - symbolem - signalizačním majákem. Bavíme se tu pořád o tomtéž. Stejně tak jako můžeme cíleně a vědomě (psychoenergeticky) pracovat se slovy, stejně tak můžeme pracovat a tvořit s pomocí čísel.  

Jsem přesvědčený, že symboliku čísel lze na duchovní úrovni vnímat NEJEN tak, jak je na duchovní úrovni mezi mystiky a mudrci již zaběhnuté, ale i tak, jak to každému jednomu pozorovateli dává smysl. Vždyť přece pozorovatel je tvůrce. Pokud vysílám vlastní proudy záměrů, potom zapisuji do vědomí Univerza jedinečnou stopu, která tu bude navěky věků pro všechny ostatní. A pokud se bude na tento proud symbolů – myšlenek, napojovat více pozorovatelů, bude se tím původní záměr posilovat, růst a rozšiřovat. Bude žít. V Univerzu vyraší k vlastnímu životu další vědomá vývojová větvička.

Dovolím si nyní ocitovat jeden dodatek z mojí knihy Práce se sny. Týká se právě toho, jak lze „po svém“ nahlížet na význam čísel. Myslím si, že nejde jen o pouhé plané filozofování. Vytvořené osobité postoje a jedinečné unikátní náhledy, jsou vyzařovány do celého systému bytí, kde následně pracují a pracují a pracují. Sice tiše a zdánlivě nenápadně, ale o to účinněji. Spoluvytvářím tak celý svět. A svět není někde „tam“. Svět je přímo v mém vědomí.

 

 

VLASTNÍ POJETÍ SVĚTA

"3"

Číslo 3 dnes pro moderní svět znamená, že je to počet něčeho, který získáme tak, že ke dvěma něčeho přidáme ještě jedno něco. Tomu se říká kupecké počty.

Číslo tři je však také pradávným symbolem Boží trojjedinosti či Božího principu. Boží oko bývá kresleno uvnitř troj-úhelníku.

Existuje mnoho pohledů a názorů na význam trojky z náboženského a kosmologického hlediska. Mystikové a filozofové nové doby hovoří o principu bytí, ve kterém z prvotního vědomí a informací vzniká druhotně energie a z energie následně hmota. Tedy tři zdánlivě zcela odlišné kvalitativní úrovně projevů bytí vsazené do sebe a vytvářející tím jedinečný celek – TROJJEDINOST

Když pozoruji svět tak, jak mi bylo dáno, docházím k přesvědčení, že vědomí je základním pramenem bytí, a proto mi dává dobrý smysl vnímat trojjedinost právě z pohledu vnímání vědomí.

Kam tím mířím?

Když génius Isaac Newton formuloval zákony gravitace, ustanovil tím fyziku za královnu všech věd. Díky Newtonovým zákonům se dají exaktně předpovídat mechanické zákony na úrovni planetární soustavy.

Moderní výzkumy však prokázaly, že se tyto zákony nedají aplikovat ani na úrovni elementárních částic, ani na úrovni kosmologické. Směrem „dolů“ platí jiné fyzikální zákony a směrem „nahoru“ taktéž.

Co to pro nás znamená? Pro mě osobně to znamená poznání, že jde o základní princip bytí. Ať se nacházíš na jakékoliv rovině bytí, vždy bude nějaká odlišná rovina pod tebou a jiná odlišná rovina nad tebou. Tyto roviny jsou od sebe zdánlivě principiálně odděleny jinými zákony fungování, čímž jsou vytvářeny potřebné dělící hranice. Současně však všechny tři roviny společně vytváří jediný kompaktní a vzájemně provázaný celek. Toto platí univerzálně pro všechny pozorovatele, ať se nachází na jakékoliv rovině bytí.

To nám ukazuje, že máme usilovat o postup výše a současně, že máme poznávat a ochraňovat vše, co je dole. V této TROJJEDINOSTI vidím, nebo lépe řečeno cítím, nejsmysluplnější význam symbolu TŘI. Trojka není kupecké číslo. To je pouze jeden z mnoha významů myšlenky zastoupené symbolem TŘI.

Symbol TŘI je pro mě symbolem BOŽÍ TROJJEDINOSTI, která všem zúčastněným bez rozdílu sděluje, že ať jsme kýmkoliv a kdekoliv, budeme vždy vedeni k poznávání a pozvedávání svého ducha výše pochopením a opatrováním všeho, co je pod námi. A proto se vždy budeme nacházet mezi „VYŠŠÍM“ a NIŽŠÍM“. Pochopení této role nás povede zlatou STŘEDNÍ CESTOU k „BOŽÍ MOUDROSTI“.

 

Pořád jen plácám a čísla jako taková stále nikde, že? Bylo by tak fajn nalistovat si v lexikonu třeba číslo šest a hned si přečíst co to jako přesně znamená. „Opustí mě manžel nebo neopustí…“ Jenže svět nefunguje podle lidmi sepsaného lexikonu. Bráním se takovému zkratkovitému nazírání na význam čísel. Čísla podle mě neznamenají tamtu nebo onu konkrétní věc. Čísla jsou propojená s principy jako takovými a odkazují na ně a zrcadlí je a pomáhají je spoluvytvářet.

Tyto principy žijí a působí na nejrůznějších úrovních světa … v Kosmu, v přírodě, ve vědomí, ve vztazích… Svět je mystérium, které utváří sebe sama. NIKDY NIKDY NIKDY nebudeme moci toto mystérium „vecpat“ do nějakého zkratkovitého lexikonu. Můžeme jej však obdivovat a v pokoře se nechat vést jeho principy. Můžeme se nechat inspirovat. My sami jsme součástí mystéria. Jsme jeho spolutvůrci.

 

Slíbil jsem, že odhalím impulzy, které mi strom dub poradil, když jsem Duši stromu dubu poprosil o radu ohledně sepisování tématiky čísel. To, že impulzy byly od sebe jednotlivě odděleny, mi napovídá, že to má svůj smysl. Mohl jsem tak napočítat, že byly celkem čtyři. A samotné číslo 4 je také sdělením, neboť vyzařuje (stejně jako maják na moři) principiální poselství „čtverkových“ principů. Až se dostaneme k významu čísla 4, zapadne to společně s obsahem čtyř rad jako puzzle do jediné úchvatné skládanky.

 

Odpověď od dubu. Impulz DRUHÝ.

Stojím a pozoruji úchvatnou scénu. Tato scéna jakoby zamrzla v čase. Je to výsostně dynamická scéna, avšak je pozastavena, jako když stopnete film a chcete si prohlédnout detail scény. Nic se tedy nehýbe, vše je pouze zastaveno. Pokud by někdo tlačítkem spustil pokračování scény, bylo by to drtivé. Vpravo vedle mě a nade mnou se tyčila kolmá vodní stěna do obrovské výše se zpěněným převisem na vrcholu. Byla to obrovitánská oceánská vlna. Stál jsem pod ní, jako by jí někdo polovinu odřízl a umožnil mi tím pozorovat ji od jejího úpatí ze dna. Proto byla pozastavená, abych si ji mohl prohlédnout od její nejhlubší části. Vlevo ode mě stál osamocený malý a hezký rodinný domek. Nic víc. To je vše.

 

Uvědomuji si fantastičnost celé scény. A silně cítím sdělení této obrovitánské síly a dynamiky. Bylo mi umožněno obdivovat velikost Stvoření. Voda je pro mě symbolem dynamiky životní moudrosti, života, vlnivého prostředí, atd. Má prostě Kosmickou sílu a obsahuje moudrost a potenciál života. Pokud chci spatřit potenciál čísel, měl bych je pozorovat v duchu "oceánské rady". Mám si uvědomovat, že taková je síla čísel, jaká je síla života a celého Kosmu, neboť nic nejde od sebe oddělit a vše je vším. Stejně tak, jako se mísí a sdílejí všechny kapky celého oceánu.

To že mi bylo umožněno pozorovat celou scénu jakoby nereálně, tedy mimo plynoucí čas, to mi napovídá, že skutečný potenciál čísel lze pozorovat pouze mimo časoprostor. Pro bytosti uvězněné v časoprostorové hmotě je tedy nemožné spatřit skutečný potenciál čísel. Význam a potenciál čísel bude vždy přesahovat lidské schopnosti vnímání. A toto je veliké poznání. Díky němu si mohu v pokoře objevovat a tvořit vlastní světy.

A rodinný domek, který stál vlevo? Rodinný dům je pro mě symbolem rodinného bezpečí, jistoty, ochrany před vnějšími vlivy, symbolem lidského pohodlí a také odtrženosti nejhlubšího sepětí s přírodou. Pokud by měla být pozorovaná scéna spuštěna do pohybu, potom by domek smetla jako pírko. Dynamika a síla Kosmu je taková, že nesnese srovnání s čímkoliv jiným. Naše lidské iluze jistot, pravd a bezpečí jsou proti těmto principům pouhým závanem větříčku. Takto se mám dívat na potenciál čísel. Mám si uvědomovat, že bydlím v rodinném domku, zatímco nade mnou se valí nekonečná Kosmická vlna.

Oceánská vlna, jakožto symbol, byla zvolena úchvatně. V oceánu je propojeno všechno se vším. Stejně tak jako v Kosmickém oceánu života. Lidé tento princip nazvali holistickým principem. Vesmír je holistický.

 

ČÍSLA A HOLISTICKÝ VESMÍR

 

Dovolím si začít těmi čísly, která osobně považuji za nejmocnější a nejsilnější z hlediska duchovního vývoje lidí, vtělených zde na Zemi. Upomínají nás totiž, odkud pocházíme a kam se navracíme. Odkazují nás na naši skutečnou domovinu. Jsou to čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5 a samozřejmě 6 – 8 – 9 a 144 000, 72, 36, … a další.

Budu se nyní částečně opakovat, protože právě čísla 6 – 8 – 9 a 1 – 4 – 144 000 hrají klíčovou roli v mém pojednání o dvou nedávno odtajněných čakrách. Rozhodně to však sem patří.

 

HOLISTICKÁ PROVÁZANOST

Svět je zjevně holistický. Vše souvisí se vším a vše je ovlivňováno vším. Není tedy až takové překvapení, že rozličné myšlenkové, duchovní, přírodní a fyzikální principy se zcela neúnavně opakují a projevují v nejrůznějších podobách, vzorech a variacích. Děje se tak na základě duchovních záměrů, idejí a následně vytvářených vzorů a matric, forem a formantů. Tytéž principy Podstaty tak prokvétají a krystalizují napříč různým sférám a různým kvalitativním úrovním Kosmu. To nám tím nejkrásnějším způsobem názorně ukazuje, že ve Stvoření je obsažen záměr – Duch.

Stejnou měrou to platí také o symbolech a číslech. Ty hovoří sice tajemnou, ale za to nepřehlédnutelnou řečí. Kdo v ní umí číst, umí se orientovat na stezce hledání a Poznání.

Myslím, že holistická provázanost světa včetně čísel, se nám velmi hezky a názorně ukazuje na principu vtělení Duše sem k nám na planetu Zemi. Ale o tom až potom. Nyní se vrhněme na POČÁTEK VŠEHO. Držme si klobouky. Budeme si hrát a bude to tóčo.

 

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH O STVOŘENÍ VŠEHO

Zkusme si hrát. Zkusme popisovat svět, tak jak jej známe, ale přitom tak trochu jinak, formou čísel.

Zkusme si představit, že projevený Vesmír má svůj prapůvod a prapočátek v neprojeveném Zdroji. S touto představou myslím může souznít většina lidí. Jak si však představit dokonalý a neprojevený Zdroj? Je to VŠE a přitom je to NIC? Je to vlastně takové DOKONALÉ VŠEOBSAHUJÍCÍ NIC? A zkusíme si to i namalovat? To je drzost, co? O zdroji nevíme nic a ještě to chceme namalovat! A proč ne, tvořme, hrajme si ...

 

KOSMICKÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ ZAČÍNÁ NULOU. BUDE VÁM VŠAK DÁVAT SMYSL JEN TEHDY, POKUD JEJ BUDETE ČÍST POSTUPNĚ, TEDY OD 0, DÁLE K 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... atd.

 

Například příběh osmičky lze hlouběji pochopit teprve tehdy, poznáme-li hlouběji čtverkové principy. Šestku pochopíme tehdy, pokud současně poznáme významy devítky a osmičky atd. atd. Podstata číselných sdělení se nám rozkryje pouze tehdy, pokud budeme na čísla nahlížet jako na smysluplný a provázaný celek a nikoliv jako na nějaké jednotlivosti.