VELMI DOPORUČUJI: ČÍST PĚTKU AŽ PO PŘEČTENÍ ČTYŘKY

JEN TEHDY SE VŠE PROPOJÍ JAK MÁ

 

 

5

Zorientovat se v odlišných sférách bytí, to je panečku náročný úkol. Nedá se tu nijak opisovat. Vědomé bytosti Poznávají „svět“ každý sám za sebe. Svět má každý sám ve svém vlastním vědomí. Můj svět není takový, jak jej vidí Tonda nebo Anička, ale jak jej vidím já. Proces poznávání odhaluje každé vědomé bytosti právě tu její jedinečnou pravdu o světě. Je to vždy individuální příběh bytosti objevující stabilitu hmotné sféry a variabilitu odlišné nehmotné sféry. Obojí je přitom vzájemně provázané v úchvatné propojenosti a jednotě.

Pro další číslo v řadě našeho číselného příběhu Stvoření, pětku, tedy mohou být klíčovými pojmy: INDIVIDUALITA A JEDINEČNOST PROCESU POZNÁVÁNÍ PRAVDY, DOKONALOSTI PEVNÉHO (HMOTNÉHO) SVĚTA, DOKONALOSTI VARIABILNÍHO (NEHMOTNÉHO DUCHOVNÍHO) SVĚTA. PRINCIPY MIKROKOSMU. JEDINEČNÉ LIDSKÉ POZNÁVÁNÍ HMOTNÉHO A DUCHOVNÍHO SVĚTA JAKO CELKU. PROVÁZANOST A JEDNOTA OBOU PROTI-KLADNÝCH SVĚTŮ.

Zkusme to nyní vyjádřit pomocí grafiky či tvarů. U čísla čtyři uvádím, že svrchovanost a pevné ukotvení v PRAVdě je od pradávna symbolizováno buď čtvercem, nebo PRAVÝM úhlem. Použijeme tedy čtverec.  U pětky se nám však jedná o individuální proces poznávání pravdy. Nebude proto nikdy ani univerzální ani finální. Přesto je naše a jinou k dispozici nemáme. Mohli bychom to symbolizovat tím, že čtverec nebude úplný, bude nedokončený a tím pádem bude otevřeným útvarem, stejně jako naše učící se vědomí. Čtverec se nám velmi hodí, protože může také symbolizovat stabilitu hmotného světa. Čtverec se jen tak ze svého místa neodkutálí, je na svém místě velmi pevně ukotvený.  

Ještě nám zbývá nějak symbolizovat proti-kladnou sféru. Dokonalost a variabilitu. Toto všechno nám krásně splňuje kruh. Je dokonalý, je opakem čtverce, je nestabilní ve své poloze, a co chvíli se nám někam odkutálí. Jelikož naše pětkové poznání nehmotné sféry bude také navýsost individuální, opět platí, že naše pravdy nebudou ani univerzální ani dokončené. Proto použijeme opět neúplný kruh.

Nabízí se nám tedy polovina čtverce a polovina kruhu. Vzhledem k rozdílnosti povah hmotné a nehmotné sféry, bych obě poloviny symbolicky natočil svojí otevřenou částí na protilehlé strany.

A skutečně, získali jsme pětku

Polovinu čtverce jsme postavili na polovinu kruhu. A proč právě takto a ne naopak? Myslím, že kruh má být skutečně dole. Je to symbolické vyjádření poznání, že hmotný svět stojí na základech světa duchovního a ne naopak. Vyrůstá z něj a je na něm závislý. Náš svět je duchovní podstaty. A to se mi jeví jako velmi důležité sdělení.

Nedá se nevšimnout si zřejmě nejvýraznější pětkové symboliky, která se týká doslova každého z nás. A to, že my lidé uchopujeme a poznáváme svět svýma nádhernýma lidskýma rukama. Božské schopnosti našich rukou nás pozdvihují a nabádají k objevování a k tvorbě. Je to dar Stvořitele. Lidé mají  na tomto Božském daru 5 prstů. Ještě lépe a přesněji: máme 4 + 1 prstů na rukou. Tentýž princip je uplatněn také u lidské bytosti jako celku. Naše hmotné životní prostřední atakujeme také pěti „výběžky" těla. Opět platí princip 4 + 1 (čtyři končetiny + hlava).

Pětka je spojena s lidstvím a jeho Božským a tvůrčím uchopováním světa. Být člověkem znamená mít v sobě Boží „jiskru“, tedy něco navíc (… + 1), něco věčně tajemného, Božského. Myslím, že pětka se vztahuje k člověku a k jeho tajemné otevřené tvůrčí Božské esenci v něm. Pro alchymisty byla „pátá substance“ či „pátá bytnost“ onou tajemnou látkou, která je nositelkou životní síly. Thovtův velekněz v Hermopoli používal titul „nejvyšší pěti“. Ve starém Egyptě měl Farao pět jmen. Pentagram byl symbolem tajemné magie. Venušiny chrámy se stavěly pětiboké. Pětka má prostě v sobě jaksi něco navíc. Je nad čtyřmi. Je nad základní orientací. Palec, který máme „navíc“, geniálním způsobem doplňuje zbylé 4 prsty a tím jim zajišťuje vyšší úroveň schopností a možností. Stejně tak máme „navíc“ hlavu, která geniálně doplňuje zbylé čtyři části těla. Páté je prostě navíc, vyčnívá, dává čtyřem tvůrčí lidskou Božskost.

 

* Mimochodem, "mít všech pět pohromadě", to se opravdu hodí.

Asi znáte neblahé rčení: „sbal si svých pět švestek a táhni“. A proč jich je právě pět? Řekl bych, že je to právě proto, že se v dané věci jedná o pětkové principy. Když někdo někoho odmítá a už ho i hrubě vyhazuje, tak už nehodlá dál poslouchat jeho názory a jeho pravdy. Odmítá jeho pětkové principy. Vlastně tím na podvědomé úrovni říká: Já už tvoje osobní pravdy a názory nechci dál snášet, odejdi.

 

SOUHRN

Číselný Symbol: PĚT

 

Pětkové principy: TVŮRČÍ INDIVIDUALITA A VĚČNÁ OTEVŘENOST PROCESU POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY. ASPEKTY VÁŽÍCÍ SE K ČLOVĚKU, K LIDSTVÍ A BOŽSKOSTI V NĚM.

 

Tvar číselného symbolu:  OTĚVŘENÁ POLOVINA ČTVERCE STOJÍCÍHO NA OTEVŘENÉ POLOVINĚ KRUHU.

 

Vlastnosti tvaru: OTEVŘENÁ POLOVINA ČTVERCE OBSAHUJE NEUZAVŘENÉ POZNÁNÍ STABILITY A HMOTY A JE NESENA DOKONALOSTÍ KRUHU, TEDY DUCHOVNÍMI PRINCIPY. KRUH JE VŠAK OPĚT OTEVŘENÝ. POZNÁNÍ NEHMOTNÉHO SVĚTA JE TEDY TAKÉ OPĚT NEUZAVŘENÉ.

 

ČÍSELNÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ:

0 - NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

1 - Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

2 - ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT „HŘIŠTI“, NA KTERÉM SE BUDE „HRÁT“. DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

3 - VĚČNÝ VÝVOJ. AKCE. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ VĚDOMÝCH BYTOSTÍ. VÝTĚŽKEM JE DUCHOVNÍ POZNÁNÍ.

4 - VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT VE DVOU ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

5 - TVŮRČÍ INDIVIDUALITA A VĚČNÁ OTEVŘENOST PROCESU POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY. ASPEKTY VÁŽÍCÍ SE K ČLOVĚKU, K LIDSTVÍ A BOŽSKOSTI V NĚM.