VELMI DOPORUČUJI: ZAMÝŠLET SE NAD ČÍSELNÝM KOSMICKÝM PŘÍBĚHEM STVOŘENÍ

AŽ PO PŘEČTENÍ VŠECH ČÍSEL 0 - 14 A 144 000. JEN TEHDY SE VŠE PROPOJÍ JAK MÁ

 

ČÍSELNÝ KOSMICKÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

 

STARÁ INDIE - BRAHMOTVORNÁ MYSTICKÁ ČÍSLA - ČÍSELNÁ ŘADA

Ve staré Indii byla čísla vnímána jako Brahmotvorná, tedy božská. Číselnou řadu vnímali jako Brahmán, tedy jako projev Božské síly, působící mimo jiné také formou číselné řady. A tím se pro ně číselná řada stala přímo magickou formulí.

 

STARÝ BUDDHISMUS – ČÍSLA A ČÍSELNÁ ŘADA

Například Buddhismus je prostoupený energiemi významů čísel a jejich symbolikou již od svých počátků.  Například starý a klíčový Palijský spis Anguttara – nikája (v překladu "ještě o jednu část víc") je uspořádán podle stoupajících čísel.

 

„OTEC ČÍSEL“ PYTHAGORAS – ČÍSLA A METAFYZICKÁ POTENCE

Pythagoras, který měl to štěstí, že mohl studovat tajná učení v posledních Egyptských gnostických klášterech, vnímal čísla jako metafyzickou potenci, jako princip a základ celého vesmíru, dokonce je vnímal jako nadsvětelnou sílu. Považoval je za původce harmonie sfér. Pythagorovi nástupci pak vnímali čísla jako prostředníky mezi božskou a lidskou oblastí, za zjevovatele božských tajemství.

 

„NÁŠ“ ČÍSELNÝ KOSMICKÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

Mnou uváděný číselný příběh Stvoření tedy není zase až tak něčím novým nebo neznámým. A jak by také mohl? Pokud je skutečně na „Kosmickém příběhu“ kus pravdy, tak se to musí také někde projevit. Zde uváděný příběh Stvoření se nám představuje jako fascinující a všeobjímající vyprávění o původu našeho světa, o principech jeho fungování, o smyslu existence lidské bytosti v něm a také o jejích budoucích cestách, až se jednou svým Poznáním vymaní z karmických pout.

 

MODERNÍ NÁHLED VE SVĚTLE HARAMEINOVY TEORIE JEDNOTNÉHO POLE

Než jsem se seznámil s fascinující prací Nassima Hrameina o struktuře základních soustav (tedy bodů časoprostoru) dle jeho teorie holofraktografického Vesmíru, tak jsem nedokázal ani zdaleka docenit potenciál, který po sobě zanechali historičtí Sluneční vládci dávnověku. Nassim Haramein mi dnes otevírá oči, v jakém tvořivém světle se mohu dívat na tajné znalosti z dávnověku. Nebudu to zde více rozepisovat, neboť tento po tisíciletí utajovaný super potenciál, je určený pro ty, kteří si umí dát dohromady patřičné souvislosti. Mohu však říct, že číselný Kosmický příběh Stvoření mi dnes dává ještě mnohem větší smysl a že novátorská Harameinova teorie propojuje všechny zde uvedené střípky do jednotné harmonické a smysluplné mozaiky.

. . .

Samotná čísla nám zrcadlí důležité Kosmické principy, jež zastupují. A aby to bylo dokonalé, tak nejen že tyto principy ukazují a zrcadlí, ale současně se nabízí všem vědomým bytostem k jejich uchopení. Kdo je umí vědomě uchopit, získává praktické nástroje k vědomé tvůrčí práci s Kosmickými principy a Kosmickými energiemi. Vzpomeňme například jen na zvýšené přijímání Prány u Tibetských mnichů tzv. „osmičkováním“ těla.

Kdo by to byl řekl, že?  Čísla … Brahmán … Kosmická řeč … Rozhraní mezi hmotou a nehmotou ...

 

PŘÍBĚH O STVOŘENÍ

 

0 - PŮVODEM VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

 

1 - POTENCIÁL ABSOLUTNA SE PROJEVIL VYMEZENÍM JEDNOTNÉHO ZÁMĚRU.

 

2 - ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

 

3 - VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ BYTOSTÍ DLE PRINCIPU „TŘETÍ JE NAD DVĚMI“. TEDY DUALITA VNÍMANÁ Z TŘETÍ POZICE, Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU.

 

4 - BYTOSTI SE V CYKLICKÝCH REŽIMECH SNAŽÍ ZORIENTOVAT V OBOU ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

 

5 - TVŮRČÍ INDIVIDUALITA A VĚČNÁ OTEVŘENOST PROCESU POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY. ČLOVĚK. ASPEKTY VÁŽÍCÍ SE K ČLOVĚKU, K LIDSTVÍ A TAJEMNÉ BOŽSKOSTI V NĚM.

 

6 - CYKLICKÉ UČENÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ POBYTEM VE HMOTĚ NA PLANETĚ ZEMI. TO PŘINÁŠÍ NUTNOST POZNÁVÁNÍ HMOTNÝCH PRINCIPŮ A DŮSLEDKŮ SVÝCH ČINŮ - KARMICKÝCH ZÁKONŮ.

 

7 - ABY MOHLO PROBÍHAT ŠESTKOVÉ UČENÍ ZA ÚČELEM ZVLÁDNUTÍ POTŘEBNÝCH ZKUŠENOSTÍ, JE ZAPOTŘEBÍ PROCESŮ PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ PŘI SESTUPU DO POZEMSKÝCH ÚROVNÍ.

 

8 - PROCES UČENÍ JE NEUSTÁLOU CYKLICKOU OBNOVOU. JE POZNÁNÍM, ŽE SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. JE POZNÁVÁNÍM PROMĚN. PROPOJOVÁNÍM DVOU ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY.

 

9 - CYKLICKÉ UČENÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ PROBÍHÁ TAKÉ POBYTEM V NEHMOTNÉ DUCHOVNÍ SFÉŘE. PROBÍHÁ ZDE RŮST SKRZE DUCHOVNÍ ZPRACOVÁVÁNÍ PROŽITÝCH ZKUŠENOSTÍ. DOKONČENÍM POTŘEBNÝCH KARMICKÝCH CYKLŮ ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VOLBY, KAM NASMĚRUJE SVŮJ DALŠÍ VÝVOJ.

 

10 - PO DOKONČENÍ NUTNÝCH VÝVOJOVÝCH CYKLŮ ZÍSKÁVÁ DUCHOVNÍ BYTOST MOŽNOST VOLBY NOVÝCH ZÁMĚRŮ SVÉHO VLASTNÍHO VÝVOJE V NOVÝCH DIMENZÍCH ŽIVOTA. JE TO NOVÝ A VYŠŠÍ IMPULZ V RÁMCI CELÉHO STVOŘENÍ.

 

11 - V NOVÝCH VYŠŠÍCH DIMENZÍCH ŽIVOTA SE UPLATŇUJÍ VYŠŠÍ TVŮRČÍ PRINCIPY, VE KTERÝCH JE UMOŽNĚNO, ABY SE ZÁMĚR MANIFESTOVAL PŘÍMÝM GENEROVÁNÍM REALITY. ZÁMĚRY A STAVY VĚDOMÍ JSOU SCHOPNY PŘÍMÉ TVORBY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

 

12 - OVLÁDNUTÍM VYŠŠÍCH TVŮRČÍCH PRINCIPŮ (BOŽSKÝCH PRINCIPŮ), DOCHÁZÍ K JEJICH NAPLNĚNÍ. DOKONČENÍ A NAPLNĚNÍ CYKLICKÝCH KOSMICKÝCH VLIVŮ A BOŽSKÝCH PRINCIPŮ.

 

13 - NAPLNĚNÍ KOSMICKÉHO ZÁMĚRU VEDE VŽDY K PROMĚNĚ A KE ZCELA NOVÉ A NEOČEKÁVANÉ SITUACI. ZRODÍ SE NĚCO NOVÉHO A NEČEKANÉHO. PRINCIP NUTNOSTI PROMĚN A PŘIZPŮSOBENÍ.

 

14 - NAD VŠÍM SE VŽDY VZNÁŠÍ NEPRONIKNUTELNÉ MYSTÉRIUM ŽIVOTA A MYSTÉRIUM SEBE SAMA. NIKDY NEUZAVŘENÉ UCHOPOVÁNÍ JEŠTĚ VYŠŠÍCH PRAVD A PODSTATY SEBE SAMA.

 

 

144 000 (144) - JE NEJVYŠŠÍ TAJNÉ VĚDĚNÍ O PODSTATĚ KOSMU, PRINCIPECH VZNIKÁNÍ A TVORBY A CESTÁCH DUŠÍ. JE VĚDĚNÍ O CESTÁCH SVĚTLA V POZEMSKÝCH PODMÍNKÁCH. ZDE NA ZEMI JSOU ZEMSKÉ SÍLY NÁSOBÍCÍMI A UMOCŇUJÍCÍMI SILAMI V PROCESU POZNÁVÁNÍ CEST DUŠE. ZUŠLECHŤUJE SE ZDE MYSTÉRIUM NEUZAVŘENÉHO UCHOPOVÁNÍ VYŠŠÍCH PRAVD A PODSTATY SEBE SAMA. ŽIVOTNÍM OBSAHEM JE SNAHA ORIENTOVAT SE V TAJEMSTVÍCH CELÉHO SYSTÉMU BYTÍ. VÝTĚŽKEM JE NEJVYŠŠÍ POZNÁNÍ. POZNÁNÍ CEST DUŠÍ A SEBE SAMA V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO BOŽSKÉHO POTENCIÁLU.

Význam čísla 144 000 (144) dle úchvatné objevné Harameinovy teorie holofraktografického Vesmíru, která je v dech beroucím souladu s tajnými a šifrovanými odkazy historických Slunečních vládců:

144 000 (144) - SYMBOLIZUJE - ZRCADLÍ - VYZAŘUJE - NAPOJUJE - NA PRINCIPY STRUKTURY TVORBY JEDNOTNÉHO POLE. SYMBOL 1 4 4 JE KÓDEM, KTERÝ JE NAPOJENÝ NA STRUKTURU ZÁKLADNÍCH SOUSTAV (ZÁKLADNÍCH BODŮ ČASOPROSTORU). JE KÓDEM ROZHRANÍ MEZI NEMHMOTNÝM A HMOTNÝM SVĚTEM. JE KÓDEM TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ - VZNIKÁNÍ A ZANIKÁNÍ. SKRZE PRINCIPY 1 4 4 (TEDY SKRZE STRUKTURU ZÁKLADNÍCH BODŮ ČASOPROSTORU), VZNIKÁ HMOTNÝ SVĚT S HMOTNÝMI ZÁKONITOSTMI. SKRZE PRINCIPY 1 4 4 (TEDY SKRZE STRUKTURU ZÁKLADNÍCH BODŮ ČASOPROSTORU), LZE VE HMOTĚ PROJEKTOVAT (ZHMOTŇOVAT) ENERGII ZÁMĚRU (VĚDOMÍ).

 


 

ČÍSELNÉ ZRCADLENÍ PRINCIPŮ

 

0 - PRINCIPY DOKONALÉHO POTENCIÁLU

 

1 - PRINCIPY KONKRTEIZACE JEDNOTNÉHO ZÁMĚRU

 

2 - PRINCIPY PROTIKLADNÝCH SIL V JEDNOTĚ

 

3 - PRINCIPY VYVAŽOVÁNÍ V NADHLEDU

 

4 - PRINCIPY ORIENTACE A ZVÁDNUTÍ DANÉHO PROSTŘEDÍ

 

5 - PRINCIPY LIDSTVÍ, BOŽSKÉ JISKRY A NEUZAVŘENÉHO TVŮRČÍHO HLEDÁNÍ

 

6 - PRINCIPY HMOTY A POBYTU VE HMOTĚ NA PLANETĚ ZEMI

 

7 - PRINCIPY VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ A VSTUPU DO ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ

 

8 - PRINCIPY CYKLICKÝCH PROMĚN, ZÁNIKU A OBNOVY V RÁMCI JEDNOTY

 

9 - DUCHOVNÍ PRINCIPY OBECNĚ A NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ ČLOVĚKA NA PLANETĚ ZEMI

 

10 - PRINCIPY DOKONČENÍ CYKLU A VOLBY NOVÝCH ZÁMĚRŮ

 

11 - VYŠŠÍ PRINCIPY TVORBY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VĚDOMÍM

 

12 - PRINCIPY DOKONALOSTI A NAPLNĚNÍ

 

13 - PO NAPLNĚNÍ PŘICHÁZÍ PRINCIPY NEČEKANÝCH ZMĚN

 

14 - PRINCIPY VĚČNÉHO MYSTÉRIA HLEDÁNÍ SEBE SAMA V RÁMCI PROMĚN

 

144 000 (144) - VĚDĚNÍ O PODSTATĚ SVĚTA A CESTÁCH SVĚTLA A DUŠÍ A JEJICH VÝVOJE. TAJNÉ ZNALOSTI PRINCIPŮ TRANSFORMACE, VZNIKÁNÍ A ZANIKÁNÍ, ROZHRANÍ MEZI NEHMOTNÝM A HMOTNÝM SVĚTEM. ZNALOSTI REALIZACE ZÁMĚRŮ VĚDOMÍ VE HMOTNÉM PROSTŘEDÍ.

 

 

VŠEOBSAŽNÝ ČÍSELNÝ KOSMICKÝ PŘÍBĚH STVOŘENÍ

 

0 - NA POČÁTKU VŠEHO BYL NEPROJEVENÝ POTENCIÁL ABSOLUTNA

 

1 - Z NEPROJEVENÉHO POTENCIÁLU ABSOLUTNA SE ZKONKRETIZOVAL A VYMEZIL JEDNOTNÝ ZÁMĚR.

 

2 - ZÁMĚR DAL VZNIKNOUT „HŘIŠTI“, NA KTERÉM SE BUDE „HRÁT“, DAL VZNIKNOUT PRINCIPŮM DUALITY.

 

 3 - VÝVOJ. AKCE. TROJJEDINOST. VZNIKLY DOKONALÉ PODMÍNKY PRO VÝVOJ VĚDOMÝCH BYTOSTÍ. PRINCIP „TŘETÍ JE NAD DVĚMI“, TEDY PRINCIP DUALITY VNÍMANÉ Z TŘETÍ POZICE. Z PROPOJUJÍCÍ POZICE ODSTUPU A NADHLEDU. NUTNOST VYVAŽOVÁNÍ. VÝTĚŽEKEM JE POZNÁNÍ.

 

4 - VĚDOMÉ BYTOSTI SE V CYKLICKÉM REŽIMU SNAŽÍ ZORIENTOVAT VE DVOU ODLIŠNÝCH SFÉRÁCH BYTÍ.

 

5 - TVŮRČÍ INDIVIDUALITA A VĚČNÁ OTEVŘENOST PROCESU POZNÁVÁNÍ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ SFÉRY. ČLOVĚK. ASPEKTY VÁŽÍCÍ SE K ČLOVĚKU, K LIDSTVÍ A TAJEMNÉ BOŽSKOSTI V NĚM.

 

6 - POBYT VE HMOTĚ. POBYT NA PLANETĚ ZEMI. HMOTA, HMOTNÉ PRINCIPY A HMOTNÉ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. ZACYKLENÍ VTĚLOVÁNÍ DUŠE DO HMOTNÝCH TĚL NA PLANETĚ ZEMI. PROŽÍVÁNÍ KARMICKÝCH DŮSLEDKŮ.

 

7 - PROCESY PŘESNÉHO A VĚDOMÉHO ZACÍLENÍ. SESTUP DO JINÝCH ÚROVNÍ, ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ CÍLŮ. VSTUP DO ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ.

 

8 - NEUSTÁLÁ CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. POZNÁVÁNÍ PROMĚN. PROPOJENÍ DVOU ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST PROMĚN A DOKONALOSTI OBOU SFÉR A VÝVOJE V OBOU SFÉRÁCH.

 

9 - POBYT V NEHMOTNÉ SFÉŘE. DUCHOVNÍ PRINCIPY A DUCHOVNÍ ASPEKTY BYTÍ Z POHLEDU DUŠE ČLOVĚKA. NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ POZNÁNÍ ČLOVĚKA NA PLANETĚ ZEMI. DUCHOVNÍ RŮST SKRZE POZNÁNÍ KARMICKÝCH ZÁKONITOSTÍ. DOSAŽENÍM NEJVYŠŠÍHO POZNÁNÍ V DEVÍTKOVÉ SFÉŘE, ZÍSKÁVÁ DUŠE MOŽNOST VOLBY, KAM NASMĚRUJE SVŮJ DALŠÍ VÝVOJ.

 

10 - ODKAZUJE NA DOKONČENÍ PŘEDCHOZÍHO VÝVOJE A POSKYTUJE VOLBU VÝBĚRU A UMOŽŇUJE KRYSTALIZACI NOVÝCH ZÁMĚRŮ V NOVÝCH DIMENZÍCH ŽIVOTA. DESÍTKA JE NOVÝ A ZKUŠENĚJŠÍ IMPULZ V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO POTENCIÁLU.

 

11 - VYŠŠÍ TVŮRČÍ PRINCIPY. PRINCIPY VOLBY ZÁMĚRŮ SPLÝVAJÍ S PRINCIPY UTVÁŘENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - VNÍMÁNÍ PŘÍMO OVLIVŇUJE GENEROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

 

12 - DOKONČENOST CYKLICKÝCH VESMÍRNÝCH VLIVŮ.

 

13 - ZMĚNA. PRINCIPY NEOČEKÁVATELNÉHO. ZCELA NOVÁ SITUACE. ORIENTACE VE ZCELA NOVÉ SITUACI.

 

14 - MYSTÉRIUM SEBE SAMA. NEUZAVŘENÉ UCHOPOVÁNÍ VYŠŠÍCH PRAVD A PODSTATY SEBE SAMA.

 

144 000 (144) - JE NEJVYŠŠÍ TAJNÉ VĚDĚNÍ O PODSTATĚ KOSMU, PRINCIPECH VZNIKÁNÍ A TVORBY A CESTÁCH DUŠÍ. JE VĚDĚNÍ O CESTÁCH SVĚTLA V POZEMSKÝCH PODMÍNKÁCH. ZDE NA ZEMI JSOU ZEMSKÉ SÍLY NÁSOBÍCÍMI A UMOCŇUJÍCÍMI SILAMI V PROCESU POZNÁVÁNÍ CEST DUŠE. ZUŠLECHŤUJE SE ZDE MYSTÉRIUM NEUZAVŘENÉHO UCHOPOVÁNÍ VYŠŠÍCH PRAVD A PODSTATY SEBE SAMA. ŽIVOTNÍM OBSAHEM JE SNAHA ORIENTOVAT SE V TAJEMSTVÍCH CELÉHO SYSTÉMU BYTÍ. VÝTĚŽKEM JE NEJVYŠŠÍ POZNÁNÍ. POZNÁNÍ CEST DUŠÍ A SEBE SAMA V RÁMCI NEOHRANIČENÉHO BOŽSKÉHO POTENCIÁLU.

144 000 (144) - SYMBOLIZUJE - ZRCADLÍ - VYZAŘUJE - NAPOJUJE - NA PRINCIPY STRUKTURY TVORBY JEDNOTNÉHO POLE. SYMBOL 1 4 4 JE KÓDEM, KTERÝ JE NAPOJENÝ NA STRUKTURU ZÁKLADNÍCH SOUSTAV (ZÁKLADNÍCH BODŮ ČASOPROSTORU). JE KÓDEM ROZHRANÍ MEZI NEMHMOTNÝM A HMOTNÝM SVĚTEM. JE KÓDEM TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ - VZNIKÁNÍ A ZANIKÁNÍ. SKRZE PRINCIPY 1 4 4 (TEDY SKRZE STRUKTURU ZÁKLADNÍCH BODŮ ČASOPROSTORU), VZNIKÁ HMOTNÝ SVĚT S HMOTNÝMI ZÁKONITOSTMI. SKRZE PRINCIPY 1 4 4 (TEDY SKRZE STRUKTURU ZÁKLADNÍCH BODŮ ČASOPROSTORU), LZE VE HMOTĚ PROJEKTOVAT (ZHMOTŇOVAT) ENERGII ZÁMĚRU (VĚDOMÍ). Více ZDE