NEVYŽÁDANÝ cizí sen: O VELIKÁNSKÉM RŮŽOVÉM DELFÍNU

Tento nevyžádaný sen se zdál Dianě Siswartonové následně poté, co přišla na moji přednášku na FESTIVAL EVOLUTION. Diana je známou tváří, překladatelkou, moderátorkou a zapálenou badatelkou ... Její krásný sen je víceúrovňový. Zde na webu uvádím pouze první základní úroveň. Další úroveň však z určitých důvodů již neuvádím. Jen prozradím, že kdo ji tam umí najít, ten si ji myslím zaslouží.

 

 

OTÁZKA

Žádná otázka nebyla záměrně položena. Jedná se o nevyžádaný sen. 

 

OBDRŽENÝ NEVYŽÁDANÝ SEN

„Snilo se mi o velikánském růžovém delfínu, den poté, co jsem tě potkala ...

bylo to někde v moři mezi skalami. Mnoho lidí se koupalo ve vodě a najednou někdo začal šíleně ječet, že tamhle je žralok. Koukala totiž jen vrchní ploutev. Hned jsem věděla, že je to delfín, i když byl ohromný a také jsem cítila nejistotu a strach. Všichni lidi zmizeli, ale já zůstávala na místě a upřeně ho pozorovala, byl totiž světlounce růžový. Krásný a zároveň hrozivý. Plul přímo ke mně, to už jsem najisto věděla, že je to delfín, ale krev mi tuhla v žilách, protože byl ohromný a měl špičaté zuby. Připlul ke mně a stál, komunikovali jsme, dotýkali jsme se, ale ne fyzicky. Jen svými energetickými poli okolo těla. Bylo to hluboké a naplňující. Pak jsem se probudila."

 

 

charakteristiky a funkce symbolů, tak jak je známe z reálného života

 

skály

země, nerost, pevnost, nezlomnost, přírodní matriál, tělo Země

 

moře

voda, zázračná voda, dynamika životní moudrosti, moře líheň života, nespoutatelný živel, celoplanetární rozměr, princip vlnění a frekvencí, hostitel života, hostitel delfínů, voda očišťující

 

koupání

pohyb ve vrchních vrstvách vody, očista, splynutí s přírodou, osvěžení, umění neutopit se v nepevném prostředí - ve vlnivém prostředí.

 

delfín

neryba = delfín je opak ryby, tedy toho, mezi čím žije a čím se krmí, tedy s čím je bytostně a energeticky propojený, žije v zázračné vodě, žije uvnitř vlnění, hravý, záhadný, inteligentní, nádherný, lidé ho milují, fascinuje lidi, společenský, dýchá jako člověk - princip dechu (ducha) života jako u lidí, delfín je schopen se ve vodě (v moři vlnění) i utopit. Delfín symbolizuje opak toho, co symbolizuje žralok (žralok symbolizuje lidský strach). Delfín tedy symbolizuje důvěru a lásku.

 

žralok

symbol dokonalosti a přežití, symbol lidského strachu, síla, je opakem delfína.

 

Růžová barva

růže je symbolem vědění, Poznání, Lásky a Kristovské energie. Růžová barva odkazuje na cestu vedoucí k vědění, Poznání a Kristovským energiím. Růžová barva je svým barevným založením „na cestě“ k fialové lila barvě, tedy výsostně duchovní barvě.  Růžová je symbol něžnosti. Dívčí barva. Dívky jsou potenciálem zrodu nového života a mateřství. Ženskost, city, citlivé jemné vnímání. 

 

Špičaté zuby

nástroj sebeobživy, špičaté zuby loví, trhají.

 

Energetické pole okolo těla

základní pravdivý projev bytosti, projev naší podstaty, zrcadlí náš celkový a vnitřní stav, naše část, která komunikuje s vyššími světy.

 


 

 

HRUBÁ INTERPRETACE

 

 

bylo to někde

Bylo to někde, tedy nespecifikované místo, řeč tedy bude převážně o obecném principu.

 

v moři

Setkání se uskutečnilo tam, kde se odehrávají zázraky, kde proudí moudrost, kde vlnění a frekvence jsou všudypřítomné.

 

mezi skalami.

Řeč je sice o setkání v obecné rovině, setkání v nespoutatelném vlnivém prostředí, avšak proběhlo mezi skalami. Přece jen tedy setkání svoje pevné a nezlomné meze mělo. Tyto meze jsou vytvářeny přírodou a vychází ze Země.

 

Mnoho lidí

Lidé obecně, mnoho lidí obecně

 

se koupalo ve vodě

se pohybovalo ve vrchních vrstvách vody, vlnivého a nepevného prostředí, které je plné záhad, moudrosti a života.

 

a najednou někdo začal šíleně ječet,

šílenost je mentální vychýlení z rovnováhy, neschopnost vnímat souvislosti. Ječení pramení ze strachu a z neznalosti. Ječet začal někdo. Jde tedy opět o obecný princip. Někdo si uvnitř nepevného vlnivého prostřední vyhodnotil situaci z neznalosti po svém, dostal strach, přestal vnímat souvislosti v souladu s rovnováhou a šířil tento svůj stav kolem sebe.

 

že tamhle je žralok.

Z neznalosti a strachu vyhodnotil člověk stav jako útočný a smrtící.

 

Koukala totiž jen vrchní ploutev.

jen část ploutve bylo vidět. Nad hladinou vlnivého prostředí viděli lidé jen málo z toho co se k nim pod hladinou ve vlnivém prostředí blížilo.

 

Hned jsem věděla,

I když jsi mohla vidět to stejné co všichni ostatní lidé, ihned, tedy hluboko ve tvém základu bytosti, se ozvalo vědění a vědomí, které vnímalo a vyhodnotilo souvislosti objektu pod hladinou zcela správně a v souladu s realitou.

 

že je to delfín,

tím vnímaným objektem pod hladinou bylo něco velikého, nádherného, záhadného, fascinujícího, hravého, byl to opak strachu, byl to bytostný opak hmoty, tedy protipól toho s čím tento hravý záhadný a fascinující zdroj paradoxně žije v souladu (a současně i v protikladu).

 

i když byl ohromný

byl větší, než by člověk normálně očekával, v okamžiku setkání byl mnohem větší, než máme uloženo ve svých očekáváních a zkušenostech.

 

a také jsem cítila nejistotu a strach.

I když jsi na rozdíl od lidí vyhodnotila souvislosti správně a v souladu s nehmotnou realitou, přesto jsi cítila určitý strach.

 

Všichni lidi zmizeli

Lidé zmizeli. Mžikově, řeč tedy teď bude speciálně jen o tobě, nikoliv obecně o lidech.

 

ale já zůstávala na místě

jsi pevně ukotvená ve svém stavu vnímání a poznání. Neutekla jsi (neutíkáš) před setkáním s tajemným a novým.

 

a upřeně ho pozorovala,

tvé vnímání bylo (je) plné a přímé

 

byl totiž světlounce růžový.

Byl TOTIŽ světlounce růžový = ve slově TOTIŽ zdůrazňuješ, že nyní přijde vysvětlení. Tím vysvětlením je, že onen záhadný a tajemný subjekt uvnitř nehmoty a pod hladinou vln je SVĚTLOUNCE RŮŽO. Tedy princip světla a Kristovské energie.

 

Krásný a zároveň hrozivý.

Tyto dimenze a síly jsou skutečně ohromující a nekonečné a nespoutatelné. Kdo je nahlíží se šíleným jekotem (strachem), pro toho jsou hrozivé.  Kdo je nahlíží s obdivem a pevným ukotvením ve svém poznání, pro toho jsou krásné.

 

Plul přímo ke mně,

Tyto energie, síly, dimenze a hodnoty, ti jdou nyní ve tvém životě přímo naproti.

 

to už jsem najisto věděla, že je to delfín,

v přímém a vědomém napojení na tyto síly světla, života, vlnění, velikosti, hravosti, tajemnosti … jsi schopna dosáhnout plného napojení a Poznání podstaty.

 

ale krev mi tuhla v žilách,

krev je symbolem života ve hmotě. Tedy jinými slovy, Poznání nehmoty bylo tak mocné, až hmotné principy tuhly (omezení hmoty kolabovalo)

 

protože byl ohromný

protože síla nehmotných principů je ohromující

 

a měl špičaté zuby.

Špičaté zuby loví a trhají na kusy nepřipravené oběti. Jen moudří si uvědomují, jak ničivé může být poznání nehmotných principů v rukou nepřipravených.

 

Připlul ke mně

Nehmotný svět svolil k plnému propojení s tvým vědomím.

 

a stál,

a nehmotný svět byl pevný a ukotvený ve svém postoji vůči tobě , přímo naproti tobě = tvůj stupeň Poznání a vývoje dovoluje toto vysoké napojení.

 

komunikovali jsme,

komunikovala jsi, komunikuješ, máš komunikovat s nehmotným světem. Komunikovala jsi, komunikuješ, máš komunikovat s nehmotným světem SKRZE VODU.

 

ale ne fyzicky.

Nefyzický dotek.  Nefyzický dotek uvnitř vody. Odhalená skutečná podstata bytí. Odhalená skutečná podstata bytí díky vodě.

 

Jen svými energetickými poli okolo těla. 

Komunikovala jsi s vědomím Vesmírného pole a s jeho energiemi formou energetického vyzařování. Šlo o vzájemné sdílení skrze tvoje tělo vnořené do vody. Šlo o vzájemné sdílení skrze tvoje tělo vnořené do energetickoinformačních polí Vesmíru.

 

Bylo to hluboké a naplňující.

Vzájemné sdílení naplňovalo a vyživovalo tvoji bytost, tvoji Duši. Došlo k harmonizaci.

 

Pak jsem se probudila.

Následuje probuzení = otevření nových obzorů

 

 

SOUHRNNÁ HRUBÁ INTERPRETACE

 

bylo to někde

Bylo to někde, tedy nespecifikované místo, řeč tedy bude převážně o obecném principu.

 

v moři

Setkání se uskutečnilo tam, kde se odehrávají zázraky, kde proudí moudrost, kde vlnění a frekvence jsou všudypřítomné.

 

mezi skalami.

Řeč je sice o setkání v obecné rovině, setkání v nespoutatelném vlnivém prostředí, avšak proběhlo mezi skalami. Přece jen tedy setkání svoje pevné a nezlomné meze mělo. Tyto meze jsou vytvářeny přírodou a vychází ze Země.

 

Mnoho lidí

Lidé obecně, mnoho lidí obecně

 

se koupalo ve vodě

se pohybovalo ve vrchních vrstvách vody, vlnivého a nepevného prostředí, které je plné záhad, moudrosti a života.

 

a najednou někdo začal šíleně ječet,

šílenost je mentální vychýlení z rovnováhy, neschopnost vnímat souvislosti. Ječení pramení ze strachu a z neznalosti. Ječet začal někdo. Jde tedy opět o obecný princip. Někdo si uvnitř nepevného vlnivého prostřední vyhodnotil situaci z neznalosti po svém, dostal strach, přestal vnímat souvislosti v souladu s rovnováhou a šířil tento svůj stav kolem sebe.

 

že tamhle je žralok.

Z neznalosti a strachu vyhodnotil člověk stav jako útočný a smrtící.

 

Koukala totiž jen vrchní ploutev.

jen část ploutve bylo vidět. Nad hladinou vlnivého prostředí viděli lidé jen málo z toho, co se k nim pod hladinou ve vlnivém prostředí blížilo.

 

Hned jsem věděla,

I když jsi mohla vidět to stejné co všichni ostatní lidé, ihned, tedy hluboko ve tvém základu bytosti, se ozvalo vědění a vědomí, které vnímalo a vyhodnotilo souvislosti objektu pod hladinou zcela správně a v souladu s realitou.

 

že je to delfín,

tím vnímaným objektem pod hladinou bylo něco velikého, nádherného, záhadného, fascinujícího, hravého, byl to opak strachu, byl to bytostný opak hmoty, tedy protipól toho s čím tento hravý záhadný a fascinující zdroj paradoxně žije v souladu (a současně i v protikladu).

 

i když byl ohromný

byl větší, než by člověk normálně očekával, v okamžiku setkání byl mnohem větší, než máme uloženo ve svých očekáváních a zkušenostech.

 

a také jsem cítila nejistotu a strach.

I když jsi na rozdíl od lidí vyhodnotila souvislosti správně a v souladu s nehmotnou realitou, přesto jsi cítila určitý strach.

 

Všichni lidi zmizeli

Lidé zmizeli. Mžikově, řeč tedy teď bude speciálně jen o tobě, nikoliv obecně o lidech.

 

ale já zůstávala na místě

jsi pevně ukotvená ve svém stavu vnímání a poznání. Neutekla jsi (neutíkáš) před setkáním s tajemným a novým.

 

a upřeně ho pozorovala,

tvé vnímání bylo (je) plné a přímé

 

byl totiž světlounce růžový.

Byl TOTIŽ světlounce růžový = ve slově TOTIŽ zdůrazňuješ, že nyní přijde vysvětlení. Tím vysvětlením je, že onen záhadný a tajemný subjekt uvnitř nehmoty a pod hladinou vln je SVĚTLOunká RŮŽOvost. Tedy princip světla a Kristovské energie.

 

Krásný a zároveň hrozivý.

Tyto dimenze a síly jsou skutečně ohromující a nekonečné a nespoutatelné. Kdo je nahlíží se šíleným jekotem (strachem), pro toho jsou hrozivé.  Kdo je nahlíží s obdivem a pevným ukotvením ve svém poznání, pro toho jsou krásné.

 

Plul přímo ke mně,

Tyto energie, síly, dimenze a hodnoty, ti jdou nyní ve tvém životě přímo naproti.

 

to už jsem najisto věděla, že je to delfín,

v přímém a vědomém napojení na tyto síly světla, života, vlnění, velikosti, hravosti, tajemnosti … jsi schopna dosáhnout plného napojení a Poznání podstaty.

 

ale krev mi tuhla v žilách,

krev je symbolem života ve hmotě. Tedy jinými slovy, Poznání nehmoty bylo tak mocné, až hmotné principy tuhly (omezení hmoty kolabovalo)

 

protože byl ohromný

protože síla nehmotných principů je ohromující

 

a měl špičaté zuby.

Špičaté zuby loví a trhají na kusy nepřipravené oběti. Jen moudří si uvědomují, jak ničivé může být poznání nehmotných principů v rukou nepřipravených.

 

Připlul ke mně

Nehmotný svět svolil k plnému propojení s tvým vědomím.

 

a stál,

a nehmotný svět byl pevný a ukotvený ve svém postoji vůči tobě, přímo naproti tobě = tvůj stupeň Poznání a vývoje dovoluje toto vysoké napojení.

 

komunikovali jsme,

komunikovala jsi, komunikuješ, máš komunikovat s nehmotným světem. Komunikovala jsi, komunikuješ, máš komunikovat s nehmotným světem SKRZE VODU.

 

ale ne fyzicky.

Nefyzický dotek.  Nefyzický dotek uvnitř vody. Odhalená skutečná podstata bytí. Odhalená skutečná podstata bytí díky vodě.

 

Jen svými energetickými poli okolo těla.

Komunikovala jsi s vědomím Vesmírného pole a s jeho energiemi formou energetického vyzařování. Šlo o vzájemné sdílení skrze tvoje tělo vnořené do vody. Šlo o vzájemné sdílení skrze tvoje tělo vnořené do energetickoinformačních polí Vesmíru.

 

Bylo to hluboké a naplňující.

Vzájemné sdílení naplňovalo a vyživovalo tvoji bytost, tvoji Duši. Došlo k harmonizaci.

 

Pak jsem se probudila.

Následuje probuzení = otevření nových obzorů

 

 

SOUHRNNÁ HRUBÁ INTERPRETACE PO ODMAZÁNÍ TEXTU

 

řeč bude o obecném principu.

Setkání se uskutečnilo tam, kde se odehrávají zázraky, kde proudí moudrost, kde vlnění a frekvence jsou všudypřítomné.

setkání v nespoutatelném vlnivém prostředí, avšak svoje pevné a nezlomné meze mělo.

Tyto meze jsou vytvářeny přírodou a vychází ze Země.

mnoho lidí obecně

se pohybovalo ve vrchních vrstvách nepevného prostředí, které je plné záhad, moudrosti a života.

Jde o obecný princip. Někdo si uvnitř nepevného vlnivého prostřední vyhodnotil situaci z neznalosti po svém, dostal strach, přestal vnímat souvislosti v souladu s rovnováhou

Z neznalosti a strachu vyhodnotil stav jako smrtící.

Nad hladinou vlnivého prostředí viděli málo z toho pod hladinou

hluboko ve tvém základu bytosti, se ozvalo vědění a vědomí, které vnímalo a vyhodnotilo souvislosti pod hladinou zcela správně a v souladu s realitou.

vnímaným objektem bylo něco nádherného, fascinujícího, hravého, byl to opak strachu, byl opak hmoty, fascinující zdroj paradoxně žije v souladu i v protikladu.

v okamžiku setkání byl mnohem větší, než máme uloženo ve svých očekáváních a zkušenostech

jsi na rozdíl od lidí vyhodnotila souvislosti správně a v souladu s nehmotnou realitou, přesto jsi cítila určitý strach.

řeč teď bude speciálně jen o tobě

jsi pevně ukotvená ve svém stavu vnímání a poznání.

neutíkáš před setkáním s tajemným a novým.

tvé vnímání je plné a přímé

zdůrazňuješ, že onen záhadný a tajemný subjekt uvnitř nehmoty a pod hladinou vln je

princip světla a Kristovské energie.

Tyto dimenze a síly jsou ohromující a nekonečné a nespoutatelné. Kdo je nahlíží se strachem, pro toho jsou hrozivé.  Kdo je nahlíží s obdivem a pevným ukotvením ve svém poznání, pro toho jsou krásné.

Tyto energie, síly, dimenze a hodnoty, ti jdou nyní ve tvém životě přímo naproti.

v přímém a vědomém napojení na tyto síly světla, života, vlnění, velikosti, hravosti, tajemnosti … jsi schopna dosáhnout plného napojení a Poznání podstaty.

Poznání nehmoty bylo tak mocné, až hmotné principy tuhly (omezení hmoty kolabovalo)

protože síla nehmotných principů je ohromující

Jen moudří si uvědomují, jak ničivé může být poznání nehmotných principů v rukou nepřipravených.

Nehmotný svět svolil k plnému propojení s tvým vědomím.

tvůj stupeň Poznání a vývoje dovoluje toto vysoké napojení.

komunikuješ, máš komunikovat s nehmotným světem.

komunikuješ, máš komunikovat s nehmotným světem SKRZE VODU.

Nefyzický dotek uvnitř vody. Odhalená skutečná podstata bytí díky vodě.

Komunikovala jsi s vědomím Vesmírného pole a s jeho energiemi formou energetického vyzařování.

vzájemné sdílení skrze tvoje tělo vnořené do vody.

vzájemné sdílení skrze tělo vnořené do energetickoinformačních polí Vesmíru.

Vzájemné sdílení naplňovalo a vyživovalo tvoji bytost, tvoji Duši.

Došlo k harmonizaci.

 

Následuje probuzení = otevření nových obzorů

 

 

FINÁLNÍ INTERPRETACE

(pouze zkoncentruji a "učešu" výsledný obsah)

 

Vesmírné vědomí se spojilo s tvým vědomím a poskytlo ti jak obecné, tak i tvé osobní poselství, včetně harmonizace tvých těl.

Toto nehmotné prostředí je zázračné, avšak na naší pozemské úrovni má i svoje pevná přírodní pravidla. Vyzařování je všudypřítomné.

Obecně platí, že mnoho hledajících lidí se pohybuje po povrchu moudrosti a záhad života.

Neznalost je podhoubím strachu a strach je zábranou Poznání.

Ve strachu ztrácíme rovnováhu a nevnímáme souvislosti. Strachy nás ničí.

Většina lidí se pohybuje na povrchu a nenahlíží na život skrze jeho nehmotnou podstatu.

Ty jsi však již vědomou bytostí, která vnímá vnitřní nehmotné světy v souladu se skutečnou realitou.

Vnímáš tento svět skutečné podstaty a reality jako nádherný, fascinující, hravý a máš v něj svoji vnitřní důvěru.

Uvědomuješ si, že nehmotný i hmotný svět žije současně v souladu i v protikladu.

V okamžiku přímého napojení tě však vždy dokonale ohromí svou velikostí.

Máš před touto velikostí a tajemnem velký respekt.

Jsi pevně ukotvená ve svém poznání a neutíkáš před setkáním s tajemným a novým.

Tvé vnímání je plné a přímé.

Uvědomuješ si, že podstatou světa a bytí je princip světla, Kristovské energie.

Kdo na takový svět nahlíží se strachem, pro toho je hrozivý.  Kdo jej nahlíží s obdivem, důvěrou a pevným ukotvením ve svém Poznání, pro toho je krásný.

Kristovské energie, síly světla, vnitřní dimenze a hodnoty, ti jdou nyní ve tvém životě přímo naproti.

V přímém a vědomém napojení na tyto zdroje světla, života, hravosti, tajemnosti … jsi schopna dosáhnout plného Poznání podstaty.

Poznání principů nehmotného světa je tak mocné, že dokáže rušit hmotná omezení.

Avšak pouze v rukou moudrých je takové Poznání bezpečné. Moudří si uvědomují, jak ničivé může být takové poznání v rukou nepřipravených.

Nehmotný svět svolil k plnému propojení se s tvým vědomím.

Tvůj stupeň Poznání a vývoje dovoluje toto vysoké napojení.

Komunikuješ a máš komunikovat s nehmotným světem.

Komunikuješ a máš komunikovat s nehmotným světem SKRZE VODU.

Jedná se o nefyzický dotek podstaty vody. Jedná se o Poznání podstaty vody. Odhaluj skutečnou podstatu bytí díky vodě.

Můžeš komunikovat s Vesmírným vědomím a s jeho energiemi formou energetického vyzařování.

Vzájemné sdílení skrze tvoje těla vnořená do vody / do energetickoinformačních polí Vesmíru vyživuje tvoji bytost a naplňuje tvoji Duši.

Dochází tím k celkové harmonizaci.

 

Následuje otevírání nových obzorů.


 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

prvotní impulzivní reakce Diany

 

milý Jirko, 

moc ti děkuji za práci, kterou sis dal s výkladem.

Tvůj výklad je doslova dechberoucí ! 

Četla jsem jej a žasla !

V tu chvíli, jakoby se zvedlo pomyslné stavidlo a mnoho toho, co jsem zapoměla nebo vytěsnila se mi hrnulo proudem do vědomí. Mnohé jsem si tím uvědomila. 

Citím obrovskou podporu vesmiíu a take nesmírnou vděčnost.

 

Jak budu moci, chci se do tvých slov znovu ponořit a vstřebat je celým tělem.

 

Srdce mi doslova přetéká

Ještě jednou děkuji

 

Diana